BBM511 Konstrukciju elementu reoloģija

Kods BBM511
Nosaukums Konstrukciju elementu reoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Jānis Šliseris
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Stieņu visko-elastīgās īpašības. Reoloģiskie vienādojumi. Reoloģisko koeficientu noteikšanas metodika. Šļūde, tās atkarība no temperatūras un mitruma. Elastīgi-viskozu siju liece. Ilglaicīga stiprība. Saliktu stieņu deformatīvās un stiprības īpašības pie to ilglaicīga slogojuma..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt stieņveida būvelementu stiprības, stinguma un noturības aprēķinu pilnveidošanas iespējas, ievērtējot materiālu īpašību maiņu laikā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja veikt ilglaicīgi slogotu konstrukciju spriegumu un deformāciju izmaiņu laikā prognozēšanu atsevišķiem slogojumu gadījumiem. - Veikts individuālsaprēķina darbs, kurš tiek izsniegts uzsākot kursa apguvi. Ieskaite
Apgūts būvmateriālu šļūdes īpašību ievērtējums būvelementu deformēšanās un stiprības aprēķinos. - Ieskaite
Iepazīšanās ar eksperimentālajiem datiem ilglaicīgi ekspluatējamiem būvdarinājumiem. - Ieskaite
Spēja pilnveidot aprēķinu metodes, izmantojot materiālu šļūdes īpašības. - Ieskaite
Priekšzināšanas matemātika, fizika, būvmehānika bakalaura programmas apmērā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]