BBM408 Būvmehānika (speckurss)

Kods BBM408
Nosaukums Būvmehānika (speckurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Līga Gaile, Albīns Skudra, Ivars Radiņš
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kritiskā slodze. Spiestu stieņu noturība. Rāmju noturības aplēse ar pārvietojumu metodi. Inerces spēku radīto stieņu sistēmu piepūļu aplēse. Darinājumu uzspiesto un brīvo svārstību analīze. Rāmja aprēķins uz dinamiskām slodzēm..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēj veikt statiski noteicamu un statiski nenoteicamu stieņu sistēmu piepūļu aprēķinu un dimensionēšanu statiskā, dinamiskā un trieciena slogojumā, kā arī situācijā kad visi iepriekšminētie slogojumi darbojas vienlaicīgi. Spēj novērtēt, kad ir nepieciešams palielināt spiesta stieņa škērsgriezumu, mainīt stieņa garumu, galu balstījuma veidu vai materiālu, lai izslēgtu iespēju stienim sabrukt noturības zaudēšanas rezultātā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot veikt aprēķinu uz noturību vienkārša un salikta šķērsgriezuma stienim atkarībā no stieņa garuma un galu nostiprinājuma. Prot veikt statiski noteicamu un statiski nenoteicamu stieņu sistēmu aprēķinu uz noturību. - Aprēķina darbs. Kontroldarbi. Eksāmens.
Prot veikt statiski noteicamu un statiski nenoteicamu stieņu sistēmu aprēķinu uz vibrāciju slodzi. Prot aprēķināt pašsvārstību un uzspiesto svārstību frekvences, novērtēt rezonanses iespējamību un veikt pasākumus tās novēršanai, kā arī novērtēt inerces spēku ietekmi uz piepūlēm. - Aprēķina darbs. Kontroldarbi. Eksāmens.
Prot veikt statiski noteicamu un statiski nenoteicamu stieņu sistēmu aprēķinu uz trieciena slodzi. - Kontroldarbi. Eksāmens.
Prot veikt darinājumu aprēķinu un dimensionēšanu no statiskas, dinamiskas un trieciena slodzes kombinētas iedarbības. - Kontroldarbi. Eksāmens.
Priekšzināšanas Statiski noteicamu un nenoteicamu stieņu sistēmu būvmehānika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBGB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors L.Gaile Ķīpsalas 6b-422 2 09.30 - 12.30 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]