BBM301 Mehānikas pamati (pamatkurss)

Kods BBM301
Nosaukums Mehānikas pamati (pamatkurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Albīns Skudra, Normunds Tirāns, Jānis Šliseris, Līga Gaile, Ģirts Frolovs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Ietekmes līniju teorija. Materiālu mehāniskās īpašības. Šķēlumu ģeometriskie raksturotāji. Spriegumi. Stiprības aprēķini. Šķēlumu dimensionēšana.Trīslocīklu loki. Režģotas sistēmas. Elastīgo sistēmu īpašības un būvmehānikas vispārīgās teorēmas. Pārvietojumu teorija. Statiski nenoteicamu sistēmu aprēķins ar spēku un pārvietojumu metodi. Nepārtrauktu siju aprēķins..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izmantojot ietekmes līnijas, prot atrast slodžu neizdevīgāko novietojumu. Prot izvēlēties optimālas metodes statiski noteicamu un nenoteicamu rāmju un siju piepūļu aprēķinam. Prot aprēķināt pārvietojumus statiski noteicamās un nenoteicamās sistēmās.Aprēķinos spēj ievērtēt iespējamu spiestu stieņu noturības zudumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot atrast slodžu neizdevīgāko novietojumu, konstruēt aptvērējepīras locīklu sijām. - Aprēķina darbs. Kontroldarbs. Eksāmens.
Prot veikt konstrukcijas stiprības aprēķinus, ņemot vērā šķēlumu ģeometriskos raksturotājus un materiālu ipašības, noturības zudumu. - Aprēķina darbs. Kontroldarbs. Eksāmens.
Prot aprēķināt pārvietojumus statiski noteicamās un nenoteicamās sistēmās. - Aprēķina darbs. Kontroldarbs. Eksāmens.
Prot izvēlēties optimālu metodi statiski nenoteicamu rāmju un siju aprēķinam. - Aprēķina darbi. Kontroldarbi. Eksāmens.
Priekšzināšanas Prasme veikt stieņu sistēmu kinemātisko un struktūras analīzi, atrast balstu reakcijas un konstruēt piepūļu epīras statiski noteicamām sistēmām..

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Skudra Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-307 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 3. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents A.Skudra Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 3. kurss, 2 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents A.Skudra Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Lekc.; Pr.d. Katedras vadītājs A.Borodiņecs Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]