BBM209 Mehānikas pamati (ievadkurss)

Kods BBM209
Nosaukums Mehānikas pamati (ievadkurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Albīns Skudra, Normunds Tirāns, Līga Gaile
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Plakanu stieņu sistēmu struktūras analīze. Darbības ar spēkiem un spēkpāriem. Stieņu sistēmu līdzsvara nosacījumi. Balstu reakcijas un to noteikšana. Šķēlumu metode piepūļu noteikšanai. Piepūļu aprēķins stiepē, spiedē un liecē. Daudzlaidumu statiski noteicamas sijas piepūļu aprēķins. Piepūļu epīru pārbaudes. Statiski noteicama plakana rāmja aprēķins..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sagatavot studentus turpmāko būvmehanikas kursu apgūšanai. Apgūt balstu reakciju un iekšējo piepūļu aprēķina metodes vienkāršam ģeometriski nemainīgām sistēmām (kopnēm, locīklu sijām, rāmjiem).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot analizēt plakanu stieņu sistēmu struktūru, nodrošināt sistēmas ģeometrisko nemainību. - Eksāmens - uzdevums.
Prot aprēķināt saliktu stieņu sistēmu balstu reakcijas. - Kontroldarbs.
Prot, izmantojot šķēlumu metodi, aprēķināt piepūles daždās būvkonstrukcijās (kopnes, sijas, rāmji, u.c.). - Aprēķina darbi. Kontroldarbi. Uzdevumi eksāmenā.
Priekšzināšanas matemātika, fizika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents A.Skudra Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents A.Skudra Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]