BBM103 Datormācība (speckurss būvniekiem)

Kods BBM103
Nosaukums Datormācība (speckurss būvniekiem)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datormācība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Jānis Šliseris, Ģirts Frolovs, Juris Mačāns, Elīna Barone, Jeļena Jevsjukova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Būvinženieru darbu noformējuma elementu veidošana, izmantojot Windows vides grafiskās programmas un programmu paketes. Inženieru praksē sastopamu uzdevumu risināšana ar programmu MathCad. Būvniecības specialitātes studenta grafoanalītiskā darba piemēra izstrādāšana. Vienkāršāko būvmehānikas kursa uzdevumu risināšana ar galīgo elementu programmu Analysis 1.9..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sagatavot studentus būvmehānikas aprēķinu darbu izpildei - aprēķinu veikšanai, izmantojot programmas Excel, MathCad un Analysis rezultātu noformēšanai ar Microsoft Office līdzekļiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot izmantot Microsoft Office 2010 jaunumus un uzlabotās iespējas. Word jaunumi: attēlu rediģēšana, profesionālās diagrammas. Excel jaunumi: sīkdiagrammas, nosacījumu formēšana. PowerPoint jaunumi: videomateriālu rediģēšana, slaidrādes apstrāde. Programma OneNote un tās jaunumi. - Aprēķina darba noformējuma piemērs. Ieskaite.
Prot veikt matemātiskos aprēķinus, izmantojot programmu MathCad. - Ieskaite.
Prot atrisināt vienkāršānos būvmehānikas kursa uzdevumus, izmantojot programmu MathCad un GEM programmu Analysis for Windows 1.9. - Aprēķina darba noformējuma piemērs. Ieskaite.
Priekšzināšanas Datormācība vidusskolas līmenī, programmēšanas iemaņas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
NBCT0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 0 10:00 - 14:00
1 Pr.d.; Lab.d. Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 0 10:00 - 14:00
1 Lekc. Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 0 10:00 - 14:00
RBCS0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Asistents J.Mačāns Āzenes 12-321 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 0 10:00 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 0 10:00 - 14:00
1 Pr.d.; Lab.d. Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 0 10:00 - 14:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]