BBM101 Datormācība (pamatkurss)

Kods BBM101
Nosaukums Datormācība (pamatkurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datormācība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Jānis Šliseris, Ivars Radiņš, Līga Gaile, Juris Mačāns, Ģirts Frolovs, Jeļena Jevsjukova
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Datoru klasifikācija. Mūsdienu datoru pārskats. Datu apstrādes teorijas pamati. Algoritmizācijas ideoloģija. Iterācija un rekursija, iekļautie cikli. Programmēšanas valodas pamati: darbs ar masīviem, ierakstiem, failiem, datu ievades/izvades iespējas, procedūras un funkcijas. Programmēšanas tehnikas pamati. Programmas modularitāte. Bibliotēkas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt programmēšanas valodas Pascal pamatus un iegūt iemaņas praktisku mehānikas uzdevumu risinājumos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izveidot dota uzdevuma algoritmu. - Ieskaite.
Spēja patstāvīgi veikt programmas sastādīšanu atbilstoši izveidotajam algoritmam Pascal vidē. - Laboratorijas darbs. Ieskaite
Spēja sakārtot datu bāzes atbilstoši uzdotai īpašībai izmantojot darbu ar masīviem. - Laboratorijas darbs. Ieskaite.
Spēja veidot daudzmoduļu programmas izmantojot funkcijas un procedūras. - Laboratorijas darbs. Ieskaite.
Spēja veikt vienkāršāko mehānikas uzbevumu programmu sastādīšanu,kompilāciju un realizāciju Pascal vidē. - Laboratorijas darbs. Ieskaite.
Priekšzināšanas Informātika vidusskolas apjomā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCS0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Asistents J.Mačāns Paula Valdena iela 3/7-431 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RBCE0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asistents J.Mačāns Paula Valdena iela 3/7-431 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
NBCE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asistents J.Mačāns Āzenes 12-321 0 10:00 - 14:00
NBCS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asistents J.Mačāns Āzenes 12-321 0 10:00 - 14:00
1 I Asistents J.Mačāns Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-228 0 17.00 - 19.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]