IRE407 Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana

Kods IRE407
Nosaukums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Uldis Kamols, Maija Šenfelde, Tatjana Tambovceva
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija ES finansējuma veidi. Eiropas reģionālās attīstības fonds. Eiropas Sociālais fonds. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments. Vispārīgie projektu atlases kritēriji. Projektu pieteikšana. Nacionālās programmas. Grantu shēmas. Atklāto konkursu projekti. Projekta cikls un tā galvenie elementi. ES struktūrfondu vadība. Projekta budžets. Projekta budžeta izstrāde. Projekta izvērtēšana. Projekta izvērtēšanas kritēriji. Projekta ieviešana un uzraudzība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīties ar valsts normatīvajiem aktiem, kas regulē ES līdzfinansēto projektu ieviešanu un administrēšanu. Iepazīt ar ES līdzfinansējuma veidus, to atšķirības. Izprast projektu atlases kritērijus. Analizēt Latvijas pieredzi ES līdzfinansējuma apguvē un pielietošanā tautsaimniecības attīstībā. Pilnveidot vispārējās projektu vadības prasmes. Reflektēt jauniegūtās zināšanas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studiju priekšmeta noslēguma students spēs: 1. Patstāvīgi atšķirt ES fondus - Diskusija.
2. Patstāvīgi orientēties ES līdzfinansēto projektu regulējošos Latvijas Republikas un ES tiesību aktos - Diskusija un grupu darbs auditorijā, eksāmens.
3. Patstāvīgi izstrādāt projekta īstenošanas shēmu - Grupu darbs auditorijā.
4. Izveidot projekta vadības komandu - Grupu darbs auditorijā.
5. Patstāvīgi sagatavot ES līdzfinansētu projekta iesnieguma pieteikuma veidlapu - Mājas darbs.
6. Veikt projekta izvērtēšanu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem - Grupu darbs auditorijā.
7. Sagatavot projekta izmaksu – ieguvumu analīzi - Grupu darbs auditorijā.
Priekšzināšanas Vēlamas priekšzināšanas mikroekonomikā, uzņēmējdarbības organizēšanā un plānošanā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RIBEN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
RICH0 3. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
RICH0 4. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
2020/2021 gada rudens semestris
RIBE0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-509 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-509 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICH0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-509 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-509 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]