IRE403 Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums

Kods IRE403
Nosaukums Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Kristīne Gorbunova, Maija Šenfelde
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Uzņēmējdarbības risku būtība, veidi, vērtēšanas metodes. Finanšu risku analīze. Kredītriski, to veidi. Ražošanas tiešo investīciju risku vērtēšana. Investīciju un kredītu riski..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir izveidot noturīgas pamatzināšanas par risku novērtēšanas metodēm, analīzi un to pārvaldību. Prast minētos instrumentus pielietot reālās dzīves situācijas atrisināšanai. Kursa īstenošanas uzdevumi: • Iegūt priekšstatu par risku būtību un to veidiem, ar kuriem saskaras uzņēmējdarbībā un valsts ; • Iegūt risku novērtēšanas un analīzes iemaņas; • Iegūt zināšanas par risku vadīšanas metodēm; • Izstrādājot mājas darbu, izvērtēt izvēlēto risku.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj novērtēt un analizēt risku veidus uzņēmējdarbības vidē un valstī - Situācijas analīze. Eksāmens.
Prot aprēķināt riska līmeni izmantojot apgūtos riska novērtēšanas modeļus un metodes - Uzdevumi
Prot novērtēt, analizēt un vadīt valsts ekonomiskos riskus - Uzdevumi, situācijas analīze
Prot novērtēt, analizēt un vadīt uzņēmējdarbības riskus - Uzdevumi, situācijas analīze
Prot novērtēt, analizēt un vadīt finanšu riskus - Uzdevumi, situācijas analīze
Spēj izskaidrot riska veidus, tos novērtēt ar apgūtas metodikas palīdzību, kā arī rast iespējas riska līmeņa mazināšanai patstāvīgi izvēlētājā tēmā (virzienā) - Referāts, prezentācija. Eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz bakalaura grāda iegūšanas nepieciešamo priekšetu apguvi

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]