VID601 Vācu valoda

Kods VID601
Nosaukums Vācu valoda
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Marina Platonova
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Integrēts padziļināts speciālās vācu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti un zinātnisko darbu, paplašinot nepieciešamās prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un izmantojot tās promocijas darba izstrādāšanā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir paplašināt integrētas vācu valodas prasmes ar speciālo profesionālo jomu saistītos kontekstos. Priekšmeta uzdevumi: Attīstīt diskusijas un uzstāšanās prasmes (analīze, argumentācija u.tml.); Attīstīt visas valodas prasmes, it īpaši lasīšanas prasmes; Attīstīt tulkošanas prasmes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj ar izpratni lasīt tekstus specialitātē, balstoties uz apgūto terminoloģiju; atbildēt uz jautājumiem, sniegt teksta kopsavilkumu, anotāciju, tulkojumu un sava viedokļa izklāstu. - Semestra laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību. Eksāmenā teksta izpratnes pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj rakstiski izteikt savu viedokli par dažādiem aspektiem savā specialitātē, apkopot informāciju; uzrakstīt esejas un referātus, sagatavot prezentācijas, izmantojot PowerPoint programmu. - Semestra laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību.
Prot uzstāties ar referātiem un prezentācijām specialitātē, spēj piedalīties dažādu ar savu specialitāti un promocijas darbu saistītu jautājumu apspriešanā, paužot savu viedokli, atbildot uz jautājumiem un analizējot dažādus viedokļus. - Semestra laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību. Eksāmenā runāšanas un uzstāšanās prasmju pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Prot izteikties gramatiski pareizā vācu valodā un lietot atbilstošu terminoloģiju gan rakstiski, gan mutiski. - Semestra laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību.
Spēj ar izpratni lasīt tekstus specialitātē, balstoties uz apgūto terminoloģiju; atbildēt uz jautājumiem, sniegt teksta kopsavilkumu, anotāciju, tulkojumu un sava viedokļa izklāstu. - Semestra laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību. Eksāmenā teksta izpratnes pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj rakstiski izteikt savu viedokli par dažādiem aspektiem savā specialitātē, apkopot informāciju; uzrakstīt esejas un referātus, sagatavot prezentācijas, izmantojot PowerPoint programmu. - Semestra laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību.
Prot uzstāties ar referātiem un prezentācijām specialitātē, spēj piedalīties dažādu ar savu specialitāti un promocijas darbu saistītu jautājumu apspriešanā, paužot savu viedokli, atbildot uz jautājumiem un analizējot dažādus viedokļus. - Semestra laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību. Eksāmenā runāšanas un uzstāšanās prasmju pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Prot izteikties gramatiski pareizā vācu valodā un lietot atbilstošu terminoloģiju gan rakstiski, gan mutiski. - Semestra laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību.
Priekšzināšanas Iepriekšējo studiju laikā apgūtie vācu valodas kursi

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]