VID531 Lietišķā vācu valoda

Kods VID531
Nosaukums Lietišķā vācu valoda
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Integrēts padziļināts lietišķās vācu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti un zinātnisko darbu, lai paplašinātu nepieciešamās prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un sniegtu izpratni par lietišķās vācu valodas un speciālās terminoloģijas lietojumu ar specialitāti saistītos kontekstos. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir paplašināt integrētas vācu valodas prasmes ar speciālo profesionālo jomu saistītos kontekstos. Priekšmeta uzdevumi: Attīstīt lasīšanas prasmes; Attīstīt rakstveida prasmes (teksta organizācija, terminoloģija un izteiksmju formulas), Attīstīt diskusijas spējas (analīze, argumentācija u.tml.); Attīstīt klausīšanās uztveri (audio un video ieraksti, diskusijas, profesionālā saskarsme). Attīstīt izteiksmes precizitāti (valodas gramatiskās struktūras un funkcionālās izteiksmes).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj ar izpratni lasīt tekstus specialitātē, balstoties uz apgūto terminoloģiju; atbildēt uz jautājumiem, sniegt teksta kopsavilkumu un sava viedokļa izklāstu. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; ieskaitē teksta izpratnes pārbaude ar vērtējumu ieskaitīts.
Spēj rakstiski izteikt savu viedokli par dažādiem aspektiem savā specialitātē, apkopot informāciju; uzrakstīt esejas un lietišķos dokumentus. - Ar vērtējumu ieskaitīts. Patstāvīgie rakstu darbi ir obligāts nosacījums pielaišanai pie ieskaites. Ieskaitē lietišķās sarakstes prasmju pārbaude ar vērtējumu ieskaitīts.
Prot uzstāties ar prezentācijām specialitātē, prezentāciju gatavošanā izmantot PowerPoint programmu. - Ar vērtējumu ieskaitīts. Prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās auditorijā ir obligāts nosacījums pielaišanai pie ieskaites.
Spēj piedalīties dažādu ar savu specialitāti saistītu jautājumu apspriešanā, paužot savu viedokli un ieklausoties un analizējot citu pausto viedokli. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par dalību diskusijās. Ieskaitē runāšanas prasmju pārbaude ar vērtējumu ieskaitīts.
Spēj saprast vācu valodā sniegtu ar savu specialitāti saistītu informāciju audio un video ierakstos, sagatavot jautājumus par dzirdēto un atbildēt uz jautājumiem. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; ieskaitē klausīšanās prasmju pārbaude ar vērtējumu ieskaitīts.
Prot izteikties gramatiski pareizā vācu valodā gan rakstiski, gan mutiski. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; ieskaitē valodas lietojuma pārbaude ir integrēta pārējo prasmju pārbaudēs.
Spēj saprast terminoloģiju, lasot tekstus specialitātē; prot izmantot terminoloģiju, komentējot izlasītos tekstus, gatavojot lietišķos dokumentus, esejas un prezentācijas. - Ieskaitē terminoloģijas zināšanu pārbaude ir integrēta pārējo prasmju pārbaudēs.
Priekšzināšanas Bakalaura studiju laikā apgūtie vācu valodas kursi

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]