HDG410 Speciālā vācu valoda

Kods HDG410
Nosaukums Speciālā vācu valoda
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Irīna Romanova, Larisa Rozenberga
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Integrēts padziļināts lietišķās vācu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti, lai attīstītu nepieciešamās prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un sniegtu ieskatu par lietišķās vācu valodas un speciālās terminoloģijas lietojumu ar specialitāti saistītos kontekstos. Konkrētie mācību materiāli – teksti un uzdevumi – tiek atlasīti atbilstoši katras konkrētās grupas specializācijai un valodas prasmju līmenim..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir attīstīt un pilnveidot integrētas vācu valodas prasmes dažādos ar lietišķo un speciālo profesionālo jomu saistītos kontekstos, tādējādi sagatavojot konkurētspējīgus speciālistus starptautiskajam darba tirgum. Priekšmeta uzdevumi: Attīstīt teksta uztveres prasmes informācijas ieguvei un analīzei; Attīstīt rakstveida prasmes; Attīstīt profesionālas prezentāciju prasmes un diskusijas spējas; Attīstīt klausīšanās uztveri; Uzlabot izteiksmes precizitāti; Attīstīt terminoloģijas krājumu izvēlētās specializācijas kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj ar izpratni lasīt tekstus specialitātē, balstoties uz apgūto terminoloģiju; atbildēt uz jautājumiem, sniegt teksta kopsavilkumu. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; eksāmenā teksta izpratnes pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj rakstiski izteikt savu viedokli par dažādiem aspektiem savā specialitātē, apkopot informāciju; uzrakstīt lietišķos dokumentus. - Ar vērtējumu „ieskaitīts”. Kopsavilkumu un lietišķo dokumentu sagatavošana ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena. Eksāmenā lietišķās sarakstes prasmju pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Prot uzstāties ar prezentācijām par uzņēmējdarbību un specialitāti, prezentāciju gatavošanā izmantot PowerPoint programmu. - Ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās auditorijā ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj piedalīties dažādu ar savu specialitāti saistītu jautājumu apspriešanā, paužot savu viedokli un ieklausoties un analizējot citu pausto viedokli. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par dalību diskusijās. Eksāmenā runāšanas prasmju pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj saprast vācu valodā sniegtu ar savu specialitāti saistītu informāciju audio un video ierakstos, sagatavot jautājumus par dzirdēto un atbildēt uz jautājumiem. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; eksāmenā klausīšanās prasmju pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Prot izteikties gramatiski pareizā vācu valodā gan rakstiski, gan mutiski. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; eksāmenā valodas lietojuma pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj saprast terminoloģiju, lasot tekstus par uzņēmējdarbību un tekstus specialitātē; prot izmantot terminoloģiju, komentējot izlasītos tekstus, uzstājoties ar prezentācijām. - Regulāras terminoloģijas zināšanu pārbaudes ar novērtējumu „ieskaitīts”. Eksāmenā terminoloģijas zināšanu pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Iepriekšējā mācību kursā apgūtā lietišķā vācu valoda un terminoloģija specialitātē

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-508 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-303 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-308 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-508 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-303 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-308 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-508 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Rozenberga Kalnciema 6-308 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]