IMP513 Finanšu analīze un riski

Kods IMP513
Nosaukums Finanšu analīze un riski
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Irina Jevinga
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju darba izstrādāšanas pamatā ir reāli strādājoša uzņēmuma darbības finanšu analīze no dažādiem aspektiem, veicot nepieciešamos ekonomiskos aprēķinus uzņēmuma maksātspējas, likviditātes, finansiālās stabilitātes vērtējumam, peļņas, rentabilitātes, kapitāla izmantošanas, investīciju efektivitātes analīzei, finanšu resursu prognozēšanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Finanšu analīze un riski ir priekšmets kas dod priekšstatu par finanšu analīzes nozīmi un metodēm. Mērķis: dot studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmuma finanšu stāvokļa vērtējumam un prognozēšanai. Uzdevumi: izprast finanšu analīzes lomu uzņēmuma vadīšanā, apgūt uzņēmuma finanšu stāvokļa aprēķināšanas metodes un spēt tās pielietot uzņēmuma finanšu stāvokļa noteikšanai un prognozēšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj raksturot finanšu analīzes nozīmi uzņēmuma vadīšanā , finanšu analīzes vietu ekonomiskā analīzē, finanšu analīzes metodes - Vajag izpildīt atbilstošas tēmas testus un uzdevumus. Pasniedzējs vērtē ar ieskaiti.
Spēj veikt bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina horizontālo un vertikālo analīzi - Vajag izpildīt mājas darbu par atbilstošo tēmu. Pasniedzējs vērtē darbu ar ieskaiti. Darba izpilde ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj veikt uzņēmuma likviditātes, maksātspējas, finansiālās stabilitātes, kapitāla izmantošanas analīzi - Jāraksta kontroldarbs par atbilstošo tēmu uzdevumiem. Pasniedzējs vērtē darbu ar atzīmi. Darba izpilde ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena
Spēj novērtēt investīciju efektivitāti izmantojot dažādas vērtējuma metodes - Jāraksta kontroldarbs par atbilstošas tēmas uzdevumiem. Pasniedzējs vērtē izpildi ar atzīmi. Darba izpilde ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj noteikt dažādu faktoru ietekmi uz uzņēmuma peļņu un rentabilitāti izmantojot faktoru analīzes metodes - Vajag veikt mājas darbu par atbilstošas tēmas jautājumiem. Pasniedzējs vērtē darbu ar ieskaiti. Darba izpilde ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj novērtēt uzņēmuma bankrota iespējas izmantojot dažādus bankrota prognozēšanas modeļus - Vajag izpildīt atbilstošas tēmas uzdevumus. Pasniedzējs vērtē izpildi ar ieskaiti
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 4. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. I.Jevinga Kalnciema 6-321 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]