IMP444 Nodokļu sistēma ārvalstīs

Kods IMP444
Nosaukums Nodokļu sistēma ārvalstīs
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Tamāra Vanaga, Vanda Gurkovska, Edgars Hercenbergs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nodokļu sistēmu evolūcija. Mūsdienu nodokļu politika un nodokļu reformas. Nodokļu unifikācija un harmonizācija starptautiskās sadarbības ietvaros. Starptautiskās nodokļu tiesības. Nodokļu tiesību avoti un principi. Nodokļu sistēmu modeļi un veidi. Ārvalstu nodokļu administrēšana un nodokļu konsultēšana. Nodokļu lietu izskatīšana un nodokļu administrēšanas procedūras. Nodokļu izziņa un citas specifiskās nodokļu administrācijas funkcijas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Eiropas Savienības nodokļu politika ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par Eiropas Savienības un atsevišķo ārvalstu nodokļu politiku, specifiku un iegūt prasmi orientēties ES valstu nodokļu sistēmās. Kursa mērķis ir iepazīstināt ar ārvalstu nodokļu politikas aktuāliem jautājumiem. Priekšmeta galvenie jautājumi: nodokļu politika un tiesības, ES nodokļu politikas galvenie virzieni. Pamatkompetence ir prasme pielietot zināšanas nodokļu administrēšanas vai komercdarbības lēmumu pieņemšanā un pamatošanā pasaules un Eiropas Savienības ietvaros.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj iegūt un izmantot Eiropas un starptautiskajām nodokļu tiesību pamatzināšanas tiešo un netiešo nodokļu jomā. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Eksāmens: 50%
Spēj veikt analīzi un izvērtējumu par starptautisko un konkrēto valstu nodokļu tiesībām, izmantojot noteiktus gadījumus (case studies) un tiesu prakses izpētes materiālus. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Eksāmens: 50%
Spēj veikt nodokļu problēmu pamatjautājumu kritisku analīzi un izprot jautājumus, kas attiecas uz starptautisko nodokļu plānošanu - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Eksāmens: 50%
Spēj kritiski izvērtēt pētījumu ziņojumus, kā arī zinātnisko literatūru, kas saistīta ar ārvalstu nodokļu sistēmām un integrāciju ES, prezentēt secinājumus - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Eksāmens: 50%
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas par Latvijas nodokļu un nodevu sistēmu

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 5. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
RIGMP 1. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. E.Hercenbergs Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 6 09.00 - 12.00 *
1 Pr.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 6 12.30 - 17.00 *
1 Lekc. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 6 12.30 - 17.00 *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 6 12.30 - 17.00 *
1 Lekc. E.Hercenbergs Kalnciema 6-321 6 12.30 - 17.00 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]