IMP443 Lietvedība un korespondence

Kods IMP443
Nosaukums Lietvedība un korespondence
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Irina Jevinga, Regīna Osipova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Aplūkoti lietvedību reglamentējošie dokumenti, dokumentēšanas juridiskais pamatojums, dokumentācijas sistēmas, dokumentu rekvizīti, dokumentu reģistrācija, lietu nomenklatūra..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Lietvedība un korespondence ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par lietvedības sistēmu un tās lomu vadīšanas procesā. Galvenais mērķis ir dot studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pārvaldes dokumentu izveidē. Priekšmeta uzdevumi ir: Izprast lietvedības lomu un būtību, apgūt pārvaldes dokumentu izveides paņēmienus, iepazīties ar dokumentu reģistrāciju, izpildes kontroli, lietu nomenklatūru.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast, kā veidojas lietvedības sistēma organizācijā, kādi dokumenti veido šo sistēmu, kā notiek dokumentu aprite, kadi normatīvie akti reglamentē lietvedību. - Obligāti izpildīt atbilstošas tēmas uzdevumus. Pasniedzējs pārbauda ar ieskaiti.
Spēj noformēt pārvaldes dokumentus un veidot to tekstus. - Izstrādāt dažādus pārvaldes dokumentus, rakstīt kontroldarbus par atbilstošo tēmu. Pasniedzējs vērtē ar ieskaiti. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena
Spēj veikt dokumentu reģistrāciju un sagatavošanu nodošanai arhīvam. - Obligāti izpildīt atbilstošas tēmas uzdevumus. Pasniedzējs vērtē ar ieskaiti. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj pielietot studentu darbu noformējuma prasības referātu, studiju darbu noformējumam - Obligāti izpildīt atbilstošas tēmas uzdevumus. Pasniedzējs vērtē ar ieskaiti. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj uzrakstīt dzīves aprakstu un pieteikuma vēstuli. - Obligāti izpildīt mājas darbu par atbilstošu tēmu. Pasniedzējs vērtē ar ieskaiti. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena
Priekšzināšanas vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-223 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]