IMP422 Krimināltiesības un kriminālprocess

Kods IMP422
Nosaukums Krimināltiesības un kriminālprocess
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aldis Čevers, Santa Sietniece, Aleksandrs Goromiko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Krimināltiesību pamats. Nozieguma objekta jēdziens, veidi un sekas. Krimināllikums. Kriminālprocesa būtības pamatjēdzieni, uzdevumi un nozīme. Izmeklēšana. Sprieduma izpildīšana. Noziegums pret valsti, pret personu. Ekonomiskie noziegumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšstata iegūšana par tiesībsargājošo institūciju darbu saistībā ar izmeklēšanas procesu krimināllietās , pierādīšanu un pierādījumu procesuālo nostiprināšanu krimināllietās. Prasmju iegūšana izmantot zināšanas ar darbu saistītu lēmumu pieņemšanas procesā, ņemot vērā pamatprincipus. Izpratnes iegūšana par krimināllietu ierosināšanas pamatnosacījumiem, krimināltiesību sevišķās daļas noteikumu piemērošanu, kriminālprocesa noteikumu piemērošanu .
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību vietu un lomu tiesību sistēmā. - Kontroldarbs, vingrinājumi.Eksānems.
Prasme izmantot iegūtās zināšanas ar darbu saistītu lēmumu pieņemšanas procesā, ņemot vērā pamatprincipus. - Vingrinājumi, situāciju risināšana, tests.
Spēja izprast krimināllietu ierosināšanas pamatnosacījumus, kriminālprocesuālo kārtību . - Kontroldarbs, vingrinājumi, situāciju risināšana.Eksāmens.
Spēja orientēties krimināltiesību sevišķās daļas noteikumu piemērošanā. - Situāciju risināšana, procesuālo dokumentu izpēte, tests, eksāmens.
Spēja orientēties kriminālprocesa noteikumu piemērošanā. - Kontroldarbs, situāciju risināšana, procesuālo dokumentu izpēte.Eksāmens.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas administratīvajās tiesībās, uzņēmējdarbības tiesību pamatos, civiltiesību pamatos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 1+3+2 grupa
1 Lekc. S.Sietniece Kalnciema 6-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Lekc. S.Sietniece Kalnciema 6-223 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 5. kurss, 11 grupa
1 Lekc. S.Sietniece Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. S.Sietniece Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. S.Sietniece Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. S.Sietniece Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]