IMP415 Muitas audits

Kods IMP415
Nosaukums Muitas audits
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Raimonds Zukuls, Zigvards Lukjanovičs, Rita Rauda
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas audits (pēcmuitošanas pārbaudes) ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par darījumu un uzņēmumu pēcmuitošanas pārbaudēm un, kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast šī muitas kontroles veida būtību, kā arī tā vietu kopīgajā muitas kontroles sistēmā nepārtraukti mainīgās starptautiskās tirdzniecības apstākļos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Muitas audits (pēcmuitošanas pārbaudes) ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students spēs orientēties pēcmuitošanas auditu regulējošās tiesību normās, pārvaldīs pēcmuitošanas audita plānošanas pamatprincipus un pratīs sastādīt dažāda veida dokumentāciju, kura tiek izmantota pēcmuitošanas audita procesā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties normatīvajos aktos, kas regulē muitas audita dažādas stadijas, kā arī prot pamatot savas darbības, izvirzītās prasības un pieņemtos lēmumus ar attiecīgām tiesību normām. - Situāciju analīze, eksāmens.
Pārvalda dažādus pēcmuitošanas pārbaužu veidus un prot pamatot attiecīgā pēcmuitošanas pārbaužu veida izvēles nepieciešamību - Pēcmuitošanas plāna sastādīšana.
Pārzina, kādas darbības veicamas un kādi dokumenti noformējami pēcmuitošanas pārbaužu sagatavošanas, norises un pabeigšanas posmos. - Situācijas analīze. Praktiskais uzdevums
Pārvalda pēcmuitošanas pārbaudēs konstatēto faktu tālāku izmantošanu dažādu nākotnē realizējamu kontroles pasākumu organizēšanā. - Praktiskais uzdevums. Eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajos mācību semestros un kalpo kā bāze apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Nepieciešamas priekšzināšanas muitas lietās, uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā tirdzniecībā, matemātikā, grāmatvedībā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
RIGMP 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. R.Zukuls Kalnciema 6-303 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. R.Zukuls Kalnciema 6-303 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. R.Zukuls Kalnciema 6-303 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]