IMP410 Nodokļu kontrole

Kods IMP410
Nosaukums Nodokļu kontrole
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Nelija Jezdakova, Andželika Vilks
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nodokļu kontroles veidi, nodokļu audits, metodika, pamatprincipi. Tematiskās pārbaudes, metodika, pamatprincipi. Starptautiskie nodokļu kontroles aspekti. Citi nodokļu kontroles veidi. Nodokļu kontroles procedūras (tiesiskais reglamentējums, darbību secīgums)..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmets ir programmas specializācijas priekšmets un sniedz bāzes zināšanas par nodokļu kontroles mehānismu un nodokļu administrēšanas jautājumiem. Mērķis ir iepazīstināt ar nodokļu kontroles sistēmu Latvijā un ārvalstīs, palīdzēt studentiem izprast nodokļu kontroles ietekmi uz uzņēmējdarbību un iegūt nodokļu un nodevu aprēķināšanas prasmi, apgūt nodokļu kontroles veidus, procesu un nodokļu kontrolei un administrēšanai nepieciešamo lēmumu pieņemšanu atkarībā no nodokļa veida, objektiem, maksāšanas kārtības.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot nodokļu administrācijas funkcijas, tiesības un pienākumus, spēj prognozēt un pamatot iespējamu nodokļu administrācijas rīcību un apelācijas kārtību. Prot aprēķināt soda naudas, nokavējuma naudas apmērus nokavētiem nodokļu maksājumiem; - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Pārzin nodokļu kontroles principus, likuma “Par nodokļiem un nodevām”, likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” un Administratīvo pārkāpumu kodeksa tiesību normas un spēj tos piemērot praksē. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Pārzin nodokļu kontroles vietu nodokļu administrēšanas procesā, nodokļu administrācijas ierēdņu tiesības un pienākumus, vispārējo nodokļu maksāšanas saistību izpildes procesu un spēj pieņemt lēmumus attiecībā uz procesa subjektiem. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Pārzin nodokļu audita procesu, metodiku un pamatprincipus un spēj izvēlēties informācijas avotus, plānot nodokļu audita procesu un pārbaudes gaitu, sastādīt lēmumprojektu un audita (revīzijas) aktu. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Pārzin tematisko pārbaužu procesu un pārbaužu veidus, spēj izvēlēties informācijas avotus, veikt pārbaudi un sagatavot lēmumprojektu - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Pārzin administratīvo pārkāpumu sodīšanas kārtību un procedūras, lēmumu pārsūdzēšanas un apstrīdēšanas kārtību administratīvo pārkāpumu lietās un spēj sagatavot lēmumaprojektu - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Pārzin Latvijas administratīvā procesa sistēmu, kopsakarības ar nodokļu tiesību sistēmu, spēj sastādīt sūdzību nodokļu kontroles lietā un analizēt lēmuma sekas komercdarbībā - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas nodokļu sistēmas organizācijā, nodokļu administrēšanā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc. A.Vilks Kalnciema 6-301 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Vilks Kalnciema 6-301 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Lekc. A.Vilks Kalnciema 6-301 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Vilks Kalnciema 6-301 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RIGMB 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
RICM0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
RIGMP 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]