IMP408 Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Kods IMP408
Nosaukums Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aldis Čevers, Sanda Runte, Valentīna Strautmane
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta - Starptautiskās tirdzniecības tiesības - galvenie jautājumi:.
Starptautisko tirdzniecības tiesību (STT) jēdziens un sistēma. STT kodifikācija un unifikācija. ANO (Vīnes) 1980.gada Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma, pārdevuma līgumiem. UNIDROIT 1994.gada starptautisko komerclīgumu principi. Ārējās tirdzniecības darījumu jēdziens, līguma noslēgšana, struktūra, saturs un izpildīšana. INCOTERMS noteikumi. Starptautisko pārvadājumu tiesiskais regulējums. Maksāšanas metodes starptautiskajā tirdzniecībā. Interneta bizness..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast STT sistēmu, tiesību aktu specifiku un hierarhiju. Iemācīties pareizi interpretēt un piemērot nacionālos un starptautiskos ārējo tirdzniecību regulējošos tiesību aktus. Iemācīties pareizi sastādīt ārējās tirdzniecības darījumu noslēgšanai un realizēšanai nepieciešamos dokumentus. Spēt organizēt savu interešu aizsardzību strīdu izšķiršanas procesā. Dokumentu sastādīšana, situāciju risināšana .
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot STT sistēmu, tiesību aktu specifiku un hierarhiju. - Kontroldarbs.
Spēj pareizi interpretēt nacionālos un starptautiskos ārējo tirdzniecību regulējošos tiesību aktus. - Kontroldarbs, situāciju risināšana, tests.
Spēj pareizi piemērot nacionālos un starptautiskos ārējo tirdzniecību regulējošos tiesību aktus. - Kontroldarbs, situāciju risināšana, tests.
Spēj sastādīt ārējās tirdzniecības darījumu noslēgšanai un realizēšanai nepieciešamos dokumentus. - Dokumentu sastādīšana, situāciju risināšana, kontroldarbs, eksāmens.
Spēj organizēt savu interešu aizsardzību strīdu izšķiršanas procesā. - Dokumentu sastādīšana, situāciju risināšana , eksāmens.
Priekšzināšanas Pamatzināšanām ekonomikā, tiesībās, starptautiskajos ekonomiskajos sakaros, svešvalodu zināšanas..

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-411 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-411 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 5. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RIGMB 2. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RIGMP 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 6 12.30 - 15.30 *
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 6 12.30 - 15.30 *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 6 12.30 - 15.30 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]