IMP407 Eiropas Savienības muitas politika

Kods IMP407
Nosaukums Eiropas Savienības muitas politika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Juris Stinka, Jolanta Krastiņa, Irēna Knoka, Taivo Hanzens, Normunds Rudzītis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Eiropas Savienības muitas politika ir mācību priekšmets, kas sniedz zināšanas par ES vēsturiskiem un politiskiem pamatjautājumiem, par ES integrācijas motīviem. ES budžetu, tiesībām, muitas politiku, muitas savienību un valstu integrāciju ES. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Eiropas Savienības muitas politika ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students izpratīs ES vēsturiskos un politiskos pamatjautājumus un ES integrācijas motīvus. Pārzinās ES budžeta veidošanas un izmantošanas principus, pārvaldīs ES tiesību pamatprincipus, orientēsies ES muitas politikas veidošanas un realizācijas jautājumos, pārvaldīs muitas savienību veidošanas un darbības principus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Jāizprot Eiropas integrācijas motīvi, ES integrācijas vēsture un ES galvenie līgumi - Tests
Jāpārzina ES trīs pīlāru struktūra – darbības pamatprincipi, acquis communautaire princips un ES varas orgānu un institūciju darbība, kā arī to lēmumu pieņemšanas procedūras - Referāts
Jāpārzina ES budžeta struktūra, tas ir tā ieņēmumi, izlietojums un finansu kontrole, ES budžeta donori un saņēmēji. - Tests
Jāizprot ES tiesību avotu sistēma, tiesību principi un fundamentālās tiesības, jāprot identificēt ar ES tiesību piemērošanu saistītās problēmas un noteikt tiesību pārkāpumu novēršanas metodes. ES tiesu prakse muitas jomā. - Situāciju analīze + kontroldarbs
Jāpārzina Eiropas ekonomiskās integrācijas vēsturiskie etapi, ES muitas savienības un četru brīvību darbības principi, jāizprot Ekonomiskā un Monetārā savienība, konkurences noteikumi vienotā iekšējā tirgū, ES Kopējā lauksaimniecības, reģionālā, strukturālā politika un muitas ietekme uz tām. - Situāciju analīze, praktisku uzdevumu risināšana
Jāpārzina ES paplašināšanās vēsture, asociācijas līgumi un iespējamā palīdzība asociētām valstīm, jāizprot Latvijas motīvi pievienojoties ES, šī integrācijas procesa galvenie aspekti, kā arī iestāšanās sarunu vešanas kārtību. - Situāciju analīze
Jābūt saprotamiem ES muitas politikas attīstības galvenajiem virzieniem un Eiropas Komisijas Muitas darbības stratēģijai - Situācijas analīze + kontroldarbs
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas mācību priekšmetos un kalpo kā bāze turpmāk apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]