IMP401 Eksportējamo un importējamo preču prečzinība

Kods IMP401
Nosaukums Eksportējamo un importējamo preču prečzinība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Gatis Skadmanis, Irēna Kaļetova, Ilva Žuga-Krampuža, Rita Rauda, Sanita Dzene
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiek aplūkotas svarīgākās preču nodaļu īpašības un identifikācijas principi, ar nolūku noteikt nepieciešamos preču parametrus TARIC aktualizēšanai. Tiek veikta konkrētu preču klasifikācija, izmantojot sniegto informāciju par preci un izmantojot ES Padomes Regulu Nr.2658/87 par tarifa un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un tās ikgadējie grozījumi I pielikumā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Eksportējamo un importējamo preču prečzinība ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students izpratīs HS un KN nomenklatūru uzbūvi, spēs saprast preču kodu noteikšanas pamatprincipus, spēs atrast preču pozīciju, HS kodu, KN kodu. Students spēs, izmantojot KN kodu un TARIC datubāzi, atrast ievedmuitas nodokli. Spēj sekot līdz ES tirdzniecības politikas realizēšanā, izmantojot TARIC, ECICS datu bāzes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atrast preču HS sadaļu un nodaļu. Orientējas HS un KN nomenklatūrā. Izprot sadaļu un nodaļu piezīmēs aprakstīto. - Tests
Spēj atrast HS preču pozīciju. - Tests
Spēj atrast HS , KN un TARIC kodus. - Tests
Izprot HS un KN nomenklatūras hierarhiju. - Tests, eksāmens.
Spēj strādāt ar TARIC, ECICS, WCO, EBTI datu bāzēm. - Tests, eksāmens.
Priekšzināšanas vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]