IMP321 Finanses un nodokļi

Kods IMP321
Nosaukums Finanses un nodokļi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Hilda Krogzeme, Vanda Gurkovska, Irina Jevinga
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Finanšu un nodokļu sistēmas elementi, projektēšana un funkcionēšana. Budžeta veidošanas shēma un saistība ar naudas plūsmu. Uzņēmuma budžets. Valsts budžets. Nodokļu un finanšu saistība. Nodokļu funkcijas un darbība. Ienākumu nodokļi. Patēriņa nodokļi. PVN. Īpašuma nodokļi. Naudas sistēma. Naudas apgrozījuma regulēšana. Banku sistēma un aizdevumu nozīme. Darījumu jēdziens un veidi. Eiropas nodokļu politika..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmets sniedz specializācijas zināšanas par finanšu aprēķiniem makro līmenī vai uzņēmumu līmenī, izmantojamajām finanšu aprēķinu metodēm. Galvenie uzdevumi ir saistīti ar prasmēm analizēt valsts un decentralizēto finanšu sistēmas, veikt aprēķinus un iegūt finanšu plānošanas prasmes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt pasaulē notiekošos monetārās un finanšu sadarbības un integrācijas procesus, novērtēt to ietekmi uz valsts un komersantu finansēm - Situācijas analīze, uzdevumi, referāts. Eksāmens.
Spēj analizēt galvenos valsts finanšu statistikas rādītājus, argumentēti parādīt to ietekmi uz tautsaimniecību un komersantu finansēm - Situācijas analīze, uzdevumi, referāts. Eksāmens.
Spēj veikt uzņēmumu finanšu analīzes aprēķinus un novērtēt decentralizēto finanšu stāvokli, piedāvāt finansēšanas stratēģijas un risinājumus ilgtermiņā - Situācijas analīze, uzdevumi, referāts. Eksāmens.
Izprot finanšu un naudas apgrozījuma organizāciju un īpatnības, spēj pielietot praksē zināšanas par finansēšanas organizāciju. - Situācijas analīze, uzdevumi, referāts. Eksāmens.
Spēj atpazīt, atspoguļot un risināt ar valsts un uzņēmumu finansēm saistītas problēmas - Situācijas analīze, uzdevumi, referāts.
Spēj orientēties finanšu un nefinanšu sektora finansēšanas īpatnībās un pamatot finansēšanas lēmumus - Situācijas analīze, uzdevumi, referāts. Eksāmens.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas makroekonomikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 1+3+2 grupa
1 Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. I.Jevinga Kalnciema 6-303 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Meža 1/1-307 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
RICM0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Meža 1/1-307 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]