IMP314 Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Kods IMP314
Nosaukums Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aldis Čevers, Taivo Hanzens
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā, valsts iekšējā tirgus un sabiedrības aizsardzībā. Muitas tiesiskās attiecības. Ar muitas jomu saistītie tiesību akti, to specifika un hierarhija. Starptautiskie normatīvie dokumenti (KIOTO, TIR, CMR, ATA , CITES konvencijas). Ar muitas jomu saistītie ES tiesību akti (līgumi, regulas, direktīvas, lēmumi. EK Muitas kodekss un tā piemērošanas dokumenti. Nacionālie normatīvie dokumenti. Likums "Par Valsts ieņēmumu dienestu", LR Muitas likums. Tiesību akti, kas regulē atbildības jautājumus muitas lietās. Starptautisko organizāciju loma muitas lietu regulēšanā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast muitas likumdošanas rašanās, darbības un attīstības pamatprincipus. Izprast muitas tiesību sistēmu, tiesību aktu specifiku un hierarhiju. Pielietot zināšanas un prasmes pareizi interpretējot un piemērojot nacionālos un starptautiskos muitas lietas regulējošos tiesību aktus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot muitas tiesību rašanās, darbības un attīstības pamatprincipus. - Kontroldarbs. Eksāmens.
Izprot muitas tiesību sistēmu, tiesību aktu specifiku un hierarhiju. - Situāciju risināšana. Patstāvīgais darbs tiesību avotu raksturošanā. Eksāmens.
Spēj pielietot zināšanas un prasmes, pareizi interpretējot nacionālos, Eiropas Savienības un starptautiskos muitas lietas regulējošos tiesību aktus. - Kontroldarbs, tests, situāciju risināšana. Eksāmens.
Spēj pielietot zināšanas un prasmes, pareizi piemērojot nacionālos, Eiropas Savienības un starptautiskos muitas lietas regulējošos tiesību aktus. - Kontroldarbs, tests, situāciju risināšana. Eksāmens.
Priekšzināšanas Pamatzināšanām ekonomikā, tiesībās, uzņēmējdarbībā, starptautiskajos ekonomiskajos sakaros. Nepieciešamas svešvalodu zināšanas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. A.Čevers Kalnciema 6-303 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Čevers Kalnciema 6-303 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc. A.Čevers Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Čevers Kalnciema 6-410 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Čevers Kalnciema 6-513 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Čevers Kalnciema 6-301 0 12:45 - 15:45
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]