IMP230 Starptautiskie ekonomiskie sakari

Kods IMP230
Nosaukums Starptautiskie ekonomiskie sakari
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Egīls Fortiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pamatkurss par preču, pakalpojumu, darbaspēka un kapitāla starptautisko kustību; reģionālo ekonomisko integrāciju un starptautiskajām ekonomiskajām organizācijām. Kurss pamatojas uz tirgus ekonomikas teorijas zināšanām un izkopj iemaņas to pielietošanā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studenti pēc kursa apgūšanas iegūst priekšstatu par vispārējām norisēm starptautiskajos ekonomiskajos sakaros. Iegūst pamatzināšanas un iemaņas staptautisko ekonomisko sakaru analīzē un vērtēšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot starptautisko ekonomisko sakaru veidus, novērtēt to nozīmi izmantojot ekonomiskos indikatorus - Uzdevumi, praktiskie piemēri.
Spēj analizēt valsts tirdzniecības politiku, tirdzniecības politikas instrumentu pielietošanas ekonomiskās sekas - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs.
Spēj analizēt valstu starptautiskās zinātniski tehniskās sadarbības veidus. Novērtēt zinātniski tehniskās sadarbības komerciālos aspektus - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri.
Spēj analizēt Starptautiskās tirdzniecība ar pakalpojumiem veidus un īpatnības - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri.
Izprot tiešās investīcijas un portfeļinvestīcijas, spēj analizēt kapitāla kustības ekonomiskās sekas - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri.
Izprot valūtas sistēmas būtību un valūtas tirgus funkcionēšanas principus - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs.
Izprot starptautiskās darbaspēka kustības cēloņus un iemeslus - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri.
Izprot starptautiskās ekonomiskās integrācijas būtību un attīstību - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri.
Izprot starptautisko ekonomisko organizāciju loma un funkcijas. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. A.Fedotovs Kalnciema 6-308 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. A.Fedotovs Kalnciema 6-308 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Fedotovs Kalnciema 6-308 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. A.Fedotovs Kalnciema 6-308 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]