IMP203 Starptautiskie ekonomiskie sakari

Kods IMP203
Nosaukums Starptautiskie ekonomiskie sakari
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Egīls Fortiņš, Valentīna Strautmane, Igors Klapenkovs, Aleksandrs Fedotovs, Olga Bogdanova
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pamatkurss par preču, pakalpojumu, darbaspēka un kapitāla starptautisko kustību; reģionālo ekonomisko integrāciju un starptautiskajām ekonomiskajām organizācijām. Kurss pamatojas uz tirgus ekonomikas teorijas zināšanām un izkopj iemaņas to pielietošanā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studenti pēc kursa apgūšanas iegūst priekšstatu par vispārējām norisēm starptautiskajos ekonomiskajos sakaros. iegūst pamatzināšanas un iemaņas starptautisko ekonomisko sakaru analīzē un vērtēšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot starptautisko ekonomisko sakaru veidus, novērtē to nozīmi, izmantojot ekonomiskos indikatorus - Uzdevumi, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj analizēt valsts tirdzniecības politiku, tirdzniecības politikas instrumentu pielietošanas ekonomiskās sekas - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs. Eksāmens.
Spēj analizēt valstu starptautiskās zinātniski tehniskās sadarbības veidus. Spēj novērtēt zinātniski tehniskās sadarbības komerciālos aspektus - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj analizēt starptautiskās tirdzniecība ar pakalpojumiem veidus un īpatnības - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot tiešās investīcijas un portfeļinvestīcijas, spēj analizēt kapitāla kustības ekonomiskās sekas - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot valūtas sistēmas būtību un valūtas tirgus funkcionēšanas principus - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs. Eksāmens.
Izprot starptautiskās darbaspēka kustības cēloņus un iemeslus - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot starptautiskās ekonomiskās integrācijas būtību un attīstību - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot starptautisko ekonomisko organizāciju lomu un funkcijas. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIBU0 3. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Fortiņš Kalnciema 6-409 3 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. A.Fedotovs Kalnciema 6-410 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Fedotovs Kalnciema 6-410 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RIBU0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Fedotovs Kalnciema 6-410 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Fedotovs Kalnciema 6-410 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
AMBM0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AECA0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AICS0 1. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
ADBD0 3. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Fedotovs Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Fedotovs Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Fedotovs Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Fedotovs Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Fedotovs Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
AIBU0 1. kurss, 1+8 grupa
1 Lekc. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIBU0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIMU0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Zin.asist. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]