IMP002 Maģistra darbs

Kods IMP002
Nosaukums Maģistra darbs
Statuss Gala pārbaudījums
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Māris Jurušs
Kredītpunkti 20.0 (30.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Maģistra darba izstrāde ir maģistra profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” obligāta sastāvdaļa līdz ar šīs programmas laikā sekmīgi nokārtotiem studiju kursiem. Maģistra darbs atspoguļo kvalificētu, zinātnisku, publiski aizstāvamu pētījumu par aktuālu studiju virziena „Muitas un nodokļu administrēšana” izvēlētu tematu. Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir atbildīgs un noslēdzošs posms maģistru sagatavošanā. Maģistra darbā tiek atspoguļoti oriģināla pētījuma rezultāti un tas nedrīkst aprobežoties tikai ar citu autoru publicētu materiālu kompilāciju. Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums un par to, cik sekmīgi šis darbs ir izstrādāts, atbild darba autors, ko apliecina ar savu parakstu. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Maģistra darba izstrādes mērķi ir: 1.demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu: teorētisko jēdzienu un metodoloģijas pārzināšanu un maģistranta izvēlētās jomas izpētes prasmi; 2.demonstrēt maģistranta prasmi noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas; 3.demonstrēt sistēmisku teorētisku pieeju maģistra darba izstrādē; 4.parādīt prasmi lietot šim nolūkam pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas attiecīgajos studiju priekšmetos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atspoguļot attiecīgās speciālās literatūras, ekonomiskās informācijas un citu avotu pārzināšanas prasme; - Maģistra darba aizstāvēšanā
Spēj apkopot un analizēt liela apjoma informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus; - Maģistra darba aizstāvēšanā
Spēj pārādīt dziļu izpratni par muitas un nodokļu jomā piemērojamiem normatīvajiem aktiem, administrēšanas būtību un metodēm; - Maģistra darba aizstāvēšanā
Spēj izmantot konkrētas problēmas risināšanā vadīšanas, ekonomikas, personāla vadības u.c. metodes un informācijas tehnoloģijas, kā arī ārvalstu pieredzi; - Maģistra darba aizstāvēšanā
Spēj izvirzīt problēmas un piedāvāt zinātniskā vai praktiskā lietojuma novitātes problēmu risināšanai. - Maģistra darba aizstāvēšanā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RIGM0 1. kurss, 1 grupa
1 Aizst. Institūta direktors A.Krastiņš, Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 10.00 - 12.00
RIGMB 2. kurss, 1 grupa
1 Aizst. Institūta direktors A.Krastiņš, Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 10.00 - 12.00
2020/2021 gada rudens semestris
RIGM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 11:00 - 12:00
RIGMP 1. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 11:00 - 12:00
RIGMB 1. kurss, 12+11 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 11:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]