ITE534 Uzņēmējdarbības loģistika

Kods ITE534
Nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Valērijs Skribans, Alla Starčenko, Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins, Dans Bērtulis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes par preču aprites nodrošināšanu, sākot ar to ražošanu, izejvielu sagādi, krājumu regulēšanu un glabāšanu, transportēšanu un noslēdzot ar preču sadales optimizāciju, ievērojot izmaksu un piegādes laika samazināšanu. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes loģistikas sistēmas funkcionēšanai. Uzdevumi: 1.) apgūt prasmi vadīt izejvielu iepirkšanu; 2.) prast novērtēt krājumu apjomus, zināt noliktavu un transportēšanas procesu likumsakarības; 3.) zināt preču sadales organizēšanu pircējiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast loģistiku kā uzņēmējdarbības neatņemamu sastāvdaļu. - Diskusijas, situāciju analīze.
Spēj novērtēt galvenās loģistikas procesu optimizācijas metodes un spēj demonstrēt to pielietošanas iespējas. - Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Spēj pielietot vispārējās un speciālās loģistikas metodes uzdevumu risināšanā. Sniedz nepieciešamo informāciju ar aprēķinu un statistisko datu palīdzību. - Situāciju analīze. Diskusijas. Grupu darbi.
Spēj detalizēti analizēt loģistikas ķēdes procesus un spēj izvēlēties risinājumu uzņēmējdarbības darba rezultātu uzlabošanai. - Eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus. Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbs.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]