ITE534 Uzņēmējdarbības loģistika

Kods ITE534
Nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Alla Starčenko, Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins, Dans Bērtulis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Uzņēmējdarbības loģistika ir priekšmets, kas veido zināšanas un prasmes par preču aprites nodrošināšanu, sākot ar to ražošanu, izejvielu sagādi, krājumu regulēšanu un glabāšanu, transportēšanu un beidzot ar preču sadales optimizāciju, ievērojot izmaksu un piegādes laika samazināšanu. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis- nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes loģistikas sistēmas funkcionēšanai. Uzdevumi- mācīt vadīt izejvielu iepirkšanu, prast novērtēt krājumu apjomus, zināt noliktavu un transportēšanas procesu likumsakarības, prast organizēt preču sadali pircējiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par loģistiku kā uzņēmējdarbības neatņemamu sastāvdaļu. - Diskusijas, situāciju analīze.
Novērtē galvenās loģistikas procesu optimizācijas metodes un spēj demonstrēt to pielietošanas iespējas. - Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Prasme pielietot vispārējās un speciālās loģistikas metodes uzdevumu risināšanā. - Situāciju analīze.
Detalizēti analīzē loģistikas ķēdes procesus un spēj izvēlēties risinājumu uzņēmējdarbības darba rezultātu uzlabošanai. - Ieskaite, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus. Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbs.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
141.00 129.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc. D.Bērtulis Kalnciema 6-411 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. D.Bērtulis Kalnciema 6-411 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
2018/2019 gada rudens semestris
RDMI0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. D.Bērtulis Sētas 1 (Meža 1/3)-207 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. D.Bērtulis Sētas 1 (Meža 1/3)-207 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]