ITE532 Tirgzinības transportā

Kods ITE532
Nosaukums Tirgzinības transportā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Transporta pakalpojumu tirgus izpēte. Pakalpojumu klasifikācija un raksturojums. Specifiskas īpatnības tirgzinību pakalpojumu sfērā. Transporta maksa un transportēšanas tarifi. Transporta ritošā sastāva konkurentspējas aprēķins. Tirgzinības pētniecības process transportā sakarā ar transporta lomu preču sadales kanālos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: Spēt novērtēt tirgzinību nozīmi transportā, tās izpausmes, aktivitāšu plānošanu un to izmaksas. Mācību priekšmeta uzdevumi: Apzināties dažādu transporta veidu specifiskās iezīmes un darbības principus; Spēt noteikt un analizēt dažādu transporta veidu priekšrocības un trūkumus un izvēlēties konkrētiem gadījumiem optimālo transporta veidu; Izklāstīt zināšanas par dažādiem ekonomiskajiem likumiem, kuri nepieciešami, lai darbotos transporta biznesā un nodrošinātu klientu vajadzības; Noteikt dažādu transporta pakalpojumu lietderību konkurences situācijā un novērtēt pakalpojuma ietekmi uz preces vērtību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos - Kontroldarbi nodarbībās
Students spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, , spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj piedāvāt noteiktu pārvadājuma veidu (transporta veids, maršruts) - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students izprot transporta pakalpojumu izvēles principus - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj izvērtēt cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos, pārzina transporta pakalpojumu veicināšanas metodes - Kontroldarbi nodarbībās
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan patstāvīgā darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas sekojošos studiju priekšmetos: mikroekonomika; makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, matemātika transporta ekonomika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
NMCU0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. J.Kuškins Āzenes 12-110 0 09:00 - 13:00
1 Lekc.; Pr.d. J.Kuškins Āzenes 12-111 0 09:00 - 13:00
RMCU0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Paula Valdena iela 3/7-434 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]