ITE502 Starptautisko pārvadājumu vadīšana

Kods ITE502
Nosaukums Starptautisko pārvadājumu vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Dmitrijs Solovjovs, Inga Antāne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautisko pārvadājumu uzņēmumi. Informācijas apmaiņa starptautiskos pārvadājumos. Pārvadājumu dokumentācija. Konvencijas, licences, atļaujas. Piegādes nosacījumi Inkoterm. Pārvadājumu tirgus, pārvadājumi, kombinējot transporta veidus. Cenu veidošanās. Preču pārvadājumu organizācija ekonomikas globalizācijas apstākļos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir palīdzēt studentiem izprast ar starptautisko pārvadājumu organizēšanu saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un attīstīt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Uzdevumi: - izpētīt starptautisko pārvadājumu nozīmi pasaules tirdzniecībā; - Novērtēt starptautisko pārvadājumu organizēšanas un plānošanas problēmas; Prast izmantot starptautisko pārvadājumu organizēšanas metodes, nepieciešamo informāciju ar aprēķinu un statistisko datu palīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Analizējot starptautisko pārvadājumu procesu, spēj novērtēt tā problēmas. - Rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus.
Pārzina galvenās starptautisko pārvadājumu organizēšanas metodes un spēj demonstrēt to pielietošanas iespējas. - Rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus. Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Spēj novērtēt terminālu izvietošanas vietu no pārvadājuma laika plānošanas viedokļa. - Rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus.
Detalizēti pārzina starptautisko pārvadājumu organizēšanas procesu un spēj izvēlēties risinājumu uzņēmējdarbības darba rezultātu uzlabošanai. - Rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus. Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbs.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
141.00 129.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc. I.Antāne Kalnciema 6-308 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Antāne Kalnciema 6-308 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]