ITE448 Globālā loģistika un transports

Kods ITE448
Nosaukums Globālā loģistika un transports
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins, Alla Starčenko
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskā darba dalīšana un preču sadales kanālu organizācija lielos attālumos. Multimodālās preču pārvadāšanas organizācija. Tranzītpārvadājumi kā tās paveids. Latvijas tranzīta infrastruktūra un tās vadīšana. Pieprasījuma prognozēšanas un riska analīzes metodes. Loģistikas centru izvietojuma un maršrutu optimizācijas metodes. Preču piegādes laika un precizitātes kontrole..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: dot priekšstatu par ekonomikas globalizācijas tendencēm pasaulē, Eiropā un Latvijā, un problēmu risināšanas metodēm sakarā ar šīm tendencēm. Mācību priekšmeta uzdevumi: Izpētīt globalizācijas tendences un transporta nozīmi globālajā loģistikā. Apgūt metodes, kas saistītas ar globālās un starpniekdarbības vadīšanu, tādas kā pieprasījuma novērtēšanas, preču sadales punktu izvietošanas, transporta izvēles un piegāžu servisa nodrošināšanas metodes. Izprast ekonomiskus un sociālus procesus, kas notiek starptautiskajā transporta tirgū.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj izvērtēt tendences starptautiskā ražošanā un preču piegādes procesos, cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos. - Diskusijas nodarbībās.
Students spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos starptautisko pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students prot vērtēt pieprasījuma piedāvājuma īpatnības starptautiskā tirdzniecībā - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students pārzina starptautiskā ražošanas un pārvadājumu specializācijas un loģistikas centru izvēles principus. - Diskusijas nodarbībās.
Students spēj analizēt konkurences attīstību un laika faktora nozīmi produkcijas sadalē. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos. - Diskusijas nodarbībās.
Students prot vērtēt starpniekdarbības lomu loģistikā un transportā starptautiskā mērogā.. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, , spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu. - Diskusijas nodarbībās.
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas šādos studiju priekšmetos: mikroekonomika; makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, tirgzinības, matemātika, pārvadājumu organizēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
188.00 172.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
AIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Pļavnieks Sētas 1 (Meža 1/3)-412 1 12.30 - 14.05 * * * * *
1 Lekc. A.Pļavnieks Sētas 1 (Meža 1/3)-412 1 12.30 - 14.05 * * * * *
1 Pr.d. A.Pļavnieks Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 1 12.30 - 14.05 * *
1 Pr.d. A.Pļavnieks Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 1 14.30 - 16.05 * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]