ITE448 Globālā loģistika un transports

Kods ITE448
Nosaukums Globālā loģistika un transports
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins, Alla Starčenko
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskā darba dalīšana un preču sadales kanālu organizācija lielos attālumos. Multimodālās preču pārvadāšanas organizācija. Tranzītpārvadājumi kā tās paveids. Latvijas tranzīta infrastruktūra un tās vadīšana. Pieprasījuma prognozēšanas un riska analīzes metodes. Loģistikas centru izvietojuma un maršrutu optimizācijas metodes. Preču piegādes laika un precizitātes kontrole..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: dot priekšstatu par ekonomikas globalizācijas tendencēm pasaulē, Eiropā un Latvijā, un problēmu risināšanas metodēm sakarā ar šīm tendencēm. Mācību priekšmeta uzdevumi: Izpētīt globalizācijas tendences un transporta nozīmi globālajā loģistikā. Apgūt metodes, kas saistītas ar globālās un starpniekdarbības vadīšanu, tādas kā pieprasījuma novērtēšanas, preču sadales punktu izvietošanas, transporta izvēles un piegāžu servisa nodrošināšanas metodes. Izprast ekonomiskus un sociālus procesus, kas notiek starptautiskajā transporta tirgū.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj izvērtēt tendences starptautiskā ražošanā un preču piegādes procesos, cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos. - Kontroldarbi nodarbībās
Students spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos starptautisko pārvadājumos. - Kontroldarbi nodarbībās
Students prot vērtēt pieprasījuma piedāvājuma īpatnības starptautiskā tirdzniecībā - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students pārzina starptautiskā ražošanas un pārvadājumu specializācijas un loģistikas centru izvēles principus. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj analizēt konkurences attīstību un laika faktora nozīmi produkcijas sadalē. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students prot vērtēt starpniekdarbības lomu loģistikā un transportā starptautiskā mērogā.. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, , spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas sekojošos studiju priekšmetos: mikroekonomika; makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, tirgzinības, matemātika pārvadājumu organizēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
188.00 172.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]