ITE438 Globālā loģistika un transports

Kods ITE438
Nosaukums Globālā loģistika un transports
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins, Alla Starčenko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskā darba dalīšana un preču sadales kanālu organizācija lielos attālumos. Multimodālās preču pārvadāšanas organizācija. Tranzītpārvadājumi kā tās paveids. Latvijas tranzīta infrastruktūra un tās vadīšana. Loģistikas centru izvietojuma; maršruta organizācijas; preču pieprasījuma prognozēšanas un preču piegādes laika kontroles metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: dot priekšstatu par ekonomikas globalizācijas tendencēm pasaulē, Eiropā un Latvijā. Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt globalizācijas tendences un transporta nozīmi globālajā loģistikā. Apgūt globālās loģistikas un starpniekdarbības vadīšanu, tādas kā pieprasījuma novērtēšanas, preču sadales punktu izvietošanas, transporta izvēles un piegāžu servisa nodrošināšanas metodes. Izprast ekonomiskus un sociālus procesus, kas notiek starptautiskajā transporta tirgū.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students iepazinis tendences starptautiskā ražošanā un preču piegādes procesos, cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos - Kontroldarbi nodarbībās
Students spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos starptautisko pārvadājumos - Kontroldarbi nodarbībās
Students prot vērtēt pieprasījuma piedāvājuma īpatnības starptautiskā tirdzniecībā - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj analizēt konkurences attīstību un laika faktora nozīmi produkcijas sadalē. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students prot vērtēt starpniekdarbības lomu loģistikā un transportā starptautiskā mērogā. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas sekojošos studiju priekšmetos: mikroekonomika; makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistikas pamati, tirgzinības, matemātika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-223 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]