ITE433 Starptautiskās pārvadājumu tiesības

Kods ITE433
Nosaukums Starptautiskās pārvadājumu tiesības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Alla Starčenko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu un izskaidro praktisko pielietojumu un analīzi par starptautisko pārvadājumu reglamentējošiem dokumentiem, Latvijas nacionālajām, Eiropas un Pasaules organizācijām, kas reglamentē kravu pārvadājumus, priekšmets apskata autopārvadājumu likumu, Starptautiskās pārvadājumu konvencijas, LAFF ģenerālie noteikumus, INCOTERM noteikumus, Apdrošināšana starptautiskajos pārvadājumos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautisko pārvadājumu tiesībās, šīs sfēras reglamentējošos dokumentos. Caur praktiskiem komandas un individuālajiem darbiem, attīstīt studentu spēju orientēties dokumentos un organizācijā, kas reglamentē starptautiskus kravu pārvadājumus, izprast starptautisko pārvadājumu konvencijas būtību un darbības mehānismus.Students spēs klasificēt starptautiskus pārvadājumu reglamentējošus dokumentus.Students pārzinās Latvijas nacionālās, Eiropas un Pasaules organizācijas, kas reglamentē kravu pārvadājumus. Studentam būs zināšanas par Latvijas autopārvadājumu likumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti pārzina pārvadājuma līgumslēdzējpušu tiesības, pienākumus un atbildību, izprot starptautisko pārvadājumu organizēšanas veidus un atbildības nosacījumus - Patstāvīgais darbs. Mājas darbs. Eksāmens
Studenti pārzina Latvijas nacionālās, Eiropas un Pasaules organizācijas, kas reglamentē kravu pārvadājumus - Patstāvīgais darbs. Eksāmens
Studenti spēj patstāvīgi strādāt ar juridiskajiem materiāliem transporta pārvadājumos - Patstāvīgais darbs. Mājas darbs
Studenti spēj analizēt problēmsituācijas starptautiskajos pārvadājumos un noteikt atbildības robežas zaudējumu atlīdzības apmērā, pielietojot atbilstošo normatīvo aktu - Patstāvīgais darbs. Mājas darbs. Eksāmens
Priekšzināšanas Uzņēmējdarbības loģistikas pamati, Tirdzniecība / Starptautiskā tirdzniecība, Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-303 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Pr.d. A.Starčenko Kalnciema 6-223 6 12.30 - 15.30
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Pr.d. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-223 6 12.30 - 15.30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]