ITE433 Starptautiskās pārvadājumu tiesības

Kods ITE433
Nosaukums Starptautiskās pārvadājumu tiesības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Alla Starčenko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu un izskaidro praktisko pielietojumu un analīzi par starptautisko pārvadājumu reglamentējošiem dokumentiem, Latvijas nacionālajām, Eiropas un Pasaules organizācijām, kas reglamentē kravu pārvadājumus, priekšmets apskata autopārvadājumu likumu, Starptautiskās pārvadājumu konvencijas, LAFF ģenerālie noteikumus, INCOTERM noteikumus, Apdrošināšana starptautiskajos pārvadājumos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautisko pārvadājumu tiesībās, šīs sfēras reglamentējošos dokumentos. Caur praktiskiem komandas un individuālajiem darbiem, attīstīt studentu spēju orientēties dokumentos un organizācijā, kas reglamentē starptautiskus kravu pārvadājumus, izprast starptautisko pārvadājumu konvencijas būtību un darbības mehānismus.Students spēs klasificēt starptautiskus pārvadājumu reglamentējošus dokumentus.Students pārzinās Latvijas nacionālās, Eiropas un Pasaules organizācijas, kas reglamentē kravu pārvadājumus. Studentam būs zināšanas par Latvijas autopārvadājumu likumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzinās LAFF Ģenerālos noteikumus (NSAB). - Komandas patstāvīgais darbs nodarbībā.
Studentam būs nepieciešamās zināšanas par INCOTERMS 2000 un Apdrošināšanu straptautiskajos pārvadājumos. - Praktiskais uzdevums. Patstāvīgais darbs ORTUS vidē.
Latvijas nacionālās, Eiropas un Pasaules organizācijas, kas reglamentē kravu pārvadājumus. - Komandas patstāvīgais darbs datu informācijas avotu atrašanā, atlasē, sistematizēšanā un vērtējumu izteikšanā. Darba prezentācija auditorijai.
Students būs spējīgs pielietot un orientēties Starptautiskajās pārvadājumu konvencijās (CMR, CIM, Hāgas-Vizbijas noteikumi, Varšavas konvencija, ADR konvencija). - Ieskaite.
Priekšzināšanas Mikro / Makro ekonomikas pamati, Uzņēmējdarbības loģistikas pamati, Tirdzniecība / Starptautiskā tirdzniecība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Starčenko Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 I A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 10:00 - 12:00
RICM0 3. kurss, 12 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Starčenko Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 I A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 10:00 - 12:00
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-303 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-307 6 12.30 - 15.30 *
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-303 6 12.30 - 15.30 *
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-303 6 12.30 - 15.30 * * *
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-307 6 12.30 - 15.30 *
RIGMP 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]