ITE419 Starpniekdarbības loģistika

Kods ITE419
Nosaukums Starpniekdarbības loģistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Inga Antāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starpniekdarbības loģistika ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par loģistikas procesu kontroli attiecībās ar citām organizācijām. Kursā tiek padziļināti aplūkotas starpniekdarbības loģistikas iespējamās problēmas, ar kurām visbiežāk sastopas organizācijas Latvijā. Tiek apskatīti normatīvi akti, reglamentējoši loģistikas starpnieku darbību..
Mācībspēkam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir palīdzēt studentiem izprast ar starpniekdarbības loģistiku saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus starpniekdarbības loģistikas jomā. Uzdevumi: - aplūkot starpniekdarbības loģistiku kā attiecību sistēmu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos; - apgūt starpniekdarbības loģistikas pamatprincipus; - prast izmantot starpniekdarbības loģistikas teoriju un normatīvus aktus; - novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj loģistikas ķēdes analīzi, pamatojoties uz starpniekdarbības loģistikas teorijas zināšanām. - Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu, par kuru studentam ir jāsavāc dati un jāveic to analīze.
Novērtējot starpniekdarbības loģistikas vidi, spēj definēt loģistikas problēmas. - Kontroldarbi nodarbībās.
Students pārzina galvenās starpniekdarbības loģistikas uzņēmumu darbību reglamentējošos normatīvus aktus. - Kontroldarbi nodarbībās.
Students spēj novērtēt loģistikas ķēdi un novērtēt loģistikas starpnieku, vairumtirgotāju un mazumtirgotāju darbību. - Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu, par kuru studentam ir jāsavāc dati, jāveic to analīze un salīdzinājums, jāformulē savs vērtējums, pamatojoties uz studenta paša veikto.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, uzņēmējdarbības loģistika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-513 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-513 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc. I.Antāne Kalnciema 6-307 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. I.Antāne Kalnciema 6-307 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. I.Antāne Kalnciema 6-307 0 12:30 - 16:30
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc. I.Antāne Kalnciema 6-307 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. I.Antāne Kalnciema 6-307 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. I.Antāne Kalnciema 6-307 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]