ITE332 Bīstamo kravu pārvadājumi

Kods ITE332
Nosaukums Bīstamo kravu pārvadājumi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Dzintra Busenberga, Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz zināšanas par bīstamo kravu starptautisko klasifikāciju, ierobežojumiem bīstamo kravu pārvadāšanā un noteikumiem dažādu bīstamo kravu pārvadāšanai ar dažādiem transporta veidiem. Tiek aplūkota bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu neievērošanas sekas un atbildība par to izraisīšanu.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir veidot priekšstatu par kravu bīstamību, klasifikāciju un noteikumiem, organizējot bīstamo kravu pārvadājumus. Uzdevumi: 1.) prast novērtēt kravu un atšķirt bīstamās kravas; 2.) zināt bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus; 3.) izprast atbildību par pārvadāšanas noteikumu izpildi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast bīstamo kravu pārvadājumu nozīmi transporta sistēmas drošībā, pārvadājot ar dažādiem transporta veidiem. - Diskusija. Praktiskie darbi auditorijā.
Spēj veikt bīstamo kravu pārvadājumu maršrutu plānošanu, izmantojot ekonomiskās aprēķinu metodes. - Praktiskie darbi. Uzdevumu risināšana. Diskusijas. Situāciju analīze.
Spēj orientēties bīstamo kravu pārvadājumu noteikumos, lietojot autotransportu. Apgūti galvenie drošības noteikumi un apzīmējumi, pārvadājot bīstamās kravas. - Situāciju analīze. Kontroldarbi. Eksāmens. Uzdevumu risināšana.
Izprot atbildību par bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu izpildi un sekas par šo noteikumu neievērošanu. - Eksāmens. Diskusijas. Situāciju analīze.
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 I D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 14:30
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 I D.Busenberga Kalnciema 6-311 0 12:30 - 14:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]