ITE330 Riski un apdrošināšana transportā

Kods ITE330
Nosaukums Riski un apdrošināšana transportā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Jānis Kuškins, Dans Bērtulis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiek aplūkoti riska pamatjēdzieni, riska klasifikācijas, riska jēdzieni apdrošināšanā. Detalizēti aplūkota risku identifikācija, novērtēšana, risku vadības metodes un riska vadīšanas stratēģijas veidi, finansēšana. Īpaša uzmanība tiek veltīta apdrošināšanas jēdzieniem un tās regulēšanai, kravu apdrošināšanai, apdrošināšanas formām, kas tiek izmantotas dažādos starpvalstu pārvadājumos. Iekļauti jautājumi, kas saistīti ar sauszemes, ūdens, dzelzceļa un gaisa transporta apdrošināšanas veidiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir dot priekšstatu par dažādiem riska veidiem, kas raksturīgi kravu un pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem un satiksmes dalībniekiem. Tiek sniegtas zināšanas risku novērtēšanai, lai pārzinātu apdrošināšanas veidu un noteikumus dažādos transporta veidos. Studiju priekšmeta uzdevumi: 1.) apgūt risku veidus, to dalījumu; 2.) pārzināt riska pakāpes novērtējumu dažādos pārvadājumos; 3.) prast izvēlēties nepieciešamo apdrošināšanas līmeni atkarībā no riska pakāpes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt iespējamos riskus dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos. - Kontroldarbi nodarbībās.
Spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un to ietekmi uz apkārtējo vidi. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās.
Pārzina pieprasījuma un piedāvājuma attiecības apdrošināšanā transportā dažādās jomās. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās.
Prot analizēt risku ietekmi transporta uzņēmumu izmaksās, spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu apdrošināšanā. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās.
Spēj izvērtēt apdrošināšanas nozīmi dažādos pakalpojumos transportā. - Kontroldarbi nodarbībās.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas šādos studiju priekšmetos: mikroekonomika; makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, matemātika, transporta ekonomika, pārvadājumu organizēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. D.Bērtulis Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICK0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. D.Bērtulis Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]