ITE329 Transporta infrastruktūras un tehnikas pamati

Kods ITE329
Nosaukums Transporta infrastruktūras un tehnikas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Dmitrijs Solovjovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Transporta ceļi un termināli dažādos transporta veidos. Infrastruktūras apjoma salīdzinājums kopējās izmaksās pa transporta veidiem. Kraušanas darbu organizācija un tehnika. Transporta līdzekļi, to īpašības dažādos transporta veidos. Kombinētie un multimodālie transporta veidi. Infrastruktūras un transporta līdzekļu salīdzinājums virszemes – automobiļu, dzelzceļa, iekšējo ūdeņu un cauruļvadu – pārvadājumos. Transporta tehniski ekonomiskie parametri. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēt novērtēt dažādu transporta veidu priekšrocības un trūkumus, to infrastruktūras un satiksmes līdzekļu īpatnības.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast atsevišķu transporta veidu infrastruktūras un ritošā sastāva uzbūvi, lietošanas noteikumu un ekspluatācijas atšķirības. - Izbraukumu nodarbības. Diskusijas.
Izpratne par ritošā sastāva uzbūvi. - Diskusijas.
Spēja noteikt autotransporta lietošanas noteikumu un ekspluatācijas atšķirības. - Situāciju analīze.
Prasme noteikt citu transporta veidu lietošanas noteikumu un ekspluatācijas atšķirības. - Situāciju analīze.
Spēja raksturot vispārējus transporta veidus. - Diskusijas.
Ieskaite. - Ieskaite diskusijas veidā.
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]