ITE328 Piegāžu ķēžu menedžments un kravu ekspedīcija

Kods ITE328
Nosaukums Piegāžu ķēžu menedžments un kravu ekspedīcija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Alla Starčenko, Jānis Kuškins, Rinalds Pļavnieks
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Piegāžu ķēžu menedžments un tā pamatprincipi. SCM modeļi un to pielietošana. Informācijas nozīme kravu ekspedīcijā. Piegādes ilguma un tās precizitātes novērtējums. Laika nozīme piegādes kvalitātes noteikšanā. Piegādes nosebošanas perioda novērtējums. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir palīdzēt studentiem izprast ar piegāžu ķēžu menedžmenta pamatprincipus un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Uzdevumi: - aplūkot piegāžu ķēžu menedžmentu kā sistēmu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos; - Apgūt piegāžu ķēžu vadīšanas programmu SCOR un citas metodes; Prast izmantot SCOR programmu; sniegt nepieciešamo informāciju ar aprēķinu un statistisko datu palīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Analizējot uzņēmējdarbības vidi, spēj definēt piegāžu ķēžu problēmas. - Kontroldarbs, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus.
Pārzina galvenās piegāžu ķēžu optimizācijas metodes (SCOR) un spēj demonstrēt to pielietošanas iespējas. - Grupu darbs. Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Spēj novērtēt piegādes nosebošanas periodu loģistikas ķēdē. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]