ITE326 Transports un pārvadājumu organizēšana

Kods ITE326
Nosaukums Transports un pārvadājumu organizēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Dmitrijs Solovjovs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Preču veidi transporta biznesā. Transporta sistēmu vienots tehniski organizatorisks komplekss. Pārvadājumu process un tā sastāvdaļu nozīme. Autotransports. Ūdens transports. Gaisa transports. Dzelzceļa transports. Cauruļvadu transports Multimodālais transports un kombinētais transports. Dažādu transporta veidu priekšrocības un trūkumi. Pasažieru un pasažieru transporta atšķirīgās iezīmes. Pasta transports. Kurjera transports. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: dot priekšstatu par transporta būtību, par pārvadājumu organizēšanas pamatprincipiem un nosacījumiem, par problēmām atšķirīgos transporta veidos. Šī priekšmeta nolūks ir palīdzēt studentiem izprast transporta darbības pamatnostādnes un iegūt prasmi patstāvīgi novērtēt un pieņemt pamatotus lēmumus. Mācību priekšmeta uzdevumi: Izprast dažādu transporta veidu specifiskās iezīmes un darbības principus. Spēt noteikt dažādu transporta veidu priekšrocības un izvēlēties optimālo transporta veidu. Izklāstīt zināšanas par dažādiem likumiem un noteikumiem transporta biznesā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj raksturot transporta līdzekļu izmantošanas iespējas pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students pārzina aprīkojuma nozīmi pārvadājumu organizēšanā. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students izprot transporta sistēmu dažādu elementu nepieciešamību un procesu vadīšanas tehnoloģijas īpatnības atšķirīgās situācijās. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students prot analizēt pārvadājumu vadīšanas tehnoloģijas īpatnības dažādos transporta veidos un to kombinācijā, spēj piedāvāt pārvadājumu organizēšanas variantus un izvēlēties optimālo variantu. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj izvērtēt atšķirīgu transporta līdzekļu vai aprīkojuma izmantošanu, tā lietderību pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas šādos studiju priekšmetos: makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, matemātika; statistika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]