ITE326 Transports un pārvadājumu organizēšana

Kods ITE326
Nosaukums Transports un pārvadājumu organizēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Dmitrijs Solovjovs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā paredzēts apgūt informāciju par preču veidiem transporta biznesā. Studiju kursā paredzēts demonstrēt studentiem, ka transporta sistēma uzskatāma kā vienots tehniski organizatorisks komplekss. Tiek analizēts pārvadājumu process kopumā un parādītas tā sastāvdaļu nozīme. Detalizēti tiek parādīta autotransporta, ūdens transporta, gaisa transporta, dzelzceļa transporta un cauruļvadu transporta darbība un attīstība, analizētas atsevišķu transporta veidu priekšrocības un trūkumi. Izklāstīta gan unimodāla, kombinēta transporta, multimodālu un intermodālu pārvadājumu būtība, gan parādītas pasažieru un kravu pārvadājumu organizēšanas atšķirīgās iezīmes. Tiek sniegta informācija par pasta un kurjera transporta darbību..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir dot priekšstatu par transporta būtību, par pārvadājumu organizēšanas pamatprincipiem un nosacījumiem, par problēmām atšķirīgos transporta veidos. Šī kursa apguve ļaus studentiem izprast transporta darbības pamatnostādnes un iegūt prasmi patstāvīgi novērtēt un pieņemt pamatotus lēmumus. Studiju kursa uzdevumi: 1) izprast dažādu transporta veidu specifiskās iezīmes un darbības principus; 2) spēt noteikt dažādu transporta veidu priekšrocības un izvēlēties optimālo transporta veidu; 3) izklāstīt zināšanas par dažādām likumsakarībām un nosacījumiem transporta biznesā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj raksturot transporta līdzekļu izmantošanas iespējas pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students pārzina aprīkojuma nozīmi pārvadājumu organizēšanā. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students izprot transporta sistēmu dažādu elementu nepieciešamību un procesu vadīšanas tehnoloģijas īpatnības atšķirīgās situācijās. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students prot analizēt pārvadājumu vadīšanas tehnoloģijas īpatnības dažādos transporta veidos un to kombinācijā, spēj piedāvāt pārvadājumu organizēšanas variantus un izvēlēties optimālo variantu. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj izvērtēt atšķirīgu transporta līdzekļu vai aprīkojuma izmantošanu, tā lietderību pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas šādos studiju priekšmetos: makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, matemātika; statistika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 12:30 - 16:30
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. J.Kuškins Kalnciema 6-308 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. J.Kuškins Kalnciema 6-308 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICK0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. J.Kuškins Kalnciema 6-308 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. J.Kuškins Kalnciema 6-308 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]