ITE322 Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana

Kods ITE322
Nosaukums Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu un izskaidro praktisko pielietojumu un analīzi par Transporta pakalpojumu tiesisko organizēšanu, starptautisko pārvadājumu reglamentējošiem dokumentiem, Latvijas nacionālajām, Eiropas un Pasaules organizācijām, kas reglamentē kravu pārvadājumus, priekšmets apskata autopārvadājumu likumu, Starptautiskās pārvadājumu konvencijas, LAFF ģenerālos noteikumus, INCOTERM noteikumus, Apdrošināšana starptautiskajos pārvadājumos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautisko un nacionālo pārvadājumu tiesībās, šīs sfēras reglamentējošos dokumentos. Caur praktiskiem komandas un individuālajiem darbiem, attīstīt studentu spēju orientēties dokumentos un organizācijās, kas reglamentē nacionālus un starptautiskus kravu pārvadājumus, izprast starptautisko pārvadājumu konvencijas būtību un darbības mehānismus, spēt salīdzināt tos ar nacionāliem pārvadājumu regulējošiem dokumentiem. Students spēs klasificēt starptautiskus un nacionālus pārvadājumu reglamentējošus dokumentus.Students pārzinās Latvijas nacionālās, Eiropas un Pasaules organizācijas, kas reglamentē kravu pārvadājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzinās LAFF Ģenerālie noteikumus (NSAB). - Komandas patstāvīgais darbs nodarbībā.
Studentam būs nepieciešamās zināšanas par LR Autopārvadājumu likumu. - Kontroldarbs. Teorijas apraksts un praktiskā pielietojuma pamatojums.
Studentam būs nepieciešamās zināšanas par INCOTERMS 2000 un Apdrošināšanu straptautiskajos pārvadājumos. - Praktiskais uzdevums. Patstāvīgais darbs ORTUS vidē.
Latvijas nacionālās, Eiropas un Pasaules organizācijas, kas reglamentē kravu pārvadājumus. - Komandas patstāvīgais darbs datu informācijas avotu atrašanā, atlasē, sistematizēšanā un vērtējumu izteikšanā. Darba prezentācija auditorijai.
Students būs spēigs pielietot un orientēties Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšanā. - EKSĀMENS
Priekšzināšanas Uzņēmējdarbības loģistikas pamati, Tirdzniecība / Starptautiskā tirdzniecība, Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-301 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 12:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]