ITE322 Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana

Kods ITE322
Nosaukums Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz ieskatu un izskaidro praktisko pielietojumu transporta pakalpojumu tiesiskajam regulējumam. Kursā ir apskatīti nacionālie likumi un starptautiskās pārvadājumu konvencijas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir veidot prasmi pielietot starptautiskās un nacionālās tiesiskās normas kravas ātrai, drošai un ekonomiski izdevīgai transportēšanai, kā arī apgūt starptautisko pasažieru un bagāžas pārvadājumu tiesiskos aspektus. Uzdevumi: 1.) sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautisko un nacionālo pārvadājumu tiesībās; 2.) dot priekšstatu par Incoterms noteikumu pielietošanu starptautiskajos pārvadājumos; 3.) veidot prasmi pielietot starptautiskās konvencijas un nolīgumus starptautiskajos kravu un pasažieru pārvadājumos ar dzelzceļa, jūras, gaisa un autotransportu; 4.) sniegt informāciju par apdrošināšanas veidiem starptautiskajos pārvadājumos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti pārzina pārvadājuma līgumslēdzējpušu tiesības, pienākumus un atbildību, izprot starptautisko pārvadājumu organizēšanas veidus un atbildības nosacījumus. - Patstāvīgais darbs. Mājas darbs. Eksāmena darbs.
Studenti pārzina Latvijas nacionālās, Eiropas un Pasaules organizācijas, kas reglamentē kravu pārvadājumus. - Patstāvīgais darbs. Eksāmena darbs.
Studenti spēj patstāvīgi strādāt ar juridiskajiem materiāliem transporta pārvadājumos. - Patstāvīgais darbs. Mājas darbs.
Studenti spēj analizēt problēmsituācijas starptautiskajos pārvadājumos un noteikt atbildības robežas zaudējumu atlīdzības apmērā, pielietojot atbilstošo normatīvo aktu. - Patstāvīgais darbs. Mājas darbs. Eksāmena darbs.
Priekšzināšanas Uzņēmējdarbības loģistikas pamati, Tirdzniecība / Starptautiskā tirdzniecība, Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 12:30 - 17:00
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 14:40 - 17:00
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]