ITE307 Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Kods ITE307
Nosaukums Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmeta „Uzņēmējdarbības loģistikas pamati” galvenie elementi ir sagāde, ražošana un sadale, t.i., nodrošināt materiālu, pusfabrikātu vai gatavās produkcijas plūsmu sākot no piegādātāja līdz gala patērētājam, kas ietver pasūtījumu, informācijas plūsmu un preču fizisko plūsmu..
Mācību priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mācību gadā, t.i., mikroekonomikā, mārketingā, uzņēmējdarbības ekonomikā, un kalpo kā atsevišķa biznesa sfēra otrajā mācību gadā papildus apgūstamiem priekšmetiem..
Mācību priekšmets sastāv no lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kuru tematika vispārīgi aptver svarīgākas loģistikas sfēras. Mācībspēkam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības loģistikas pamatprincipiem. Uzdevumi: - apgūt dažādas loģistikas pieejas un koncepcijas; - iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības loģistikas procesu loģiku, kura ir realizējama ar materiālo plūsmu analīzes palīdzību; - izprast pamata iezīmes loģistikas funkciju vadīšanā un organizēšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students orientējas uzņēmējdarbības loģistikas vidē. - Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Analizējot biznesa procesu, students spēj definēt uzņēmējdarbības loģistikas vajadzības. - Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Students pārzina loģistikas darbības sfēras. - Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Students pārzina iepirkumu loģistikas un noliktavu saimniecības vadīšanas biznesa risinājumu iespējas. - Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbs.
Students prot pielietot ABC likumu, sistematizējot materiālo plūsmu. - Rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus. Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbs.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RIKU0 2. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-509 0 09:00 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-509 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-509 0 12:40 - 15:30
2018/2019 gada pavasara semestris
RICK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-411 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-523 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-523 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
2018/2019 gada rudens semestris
NMCU0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Āzenes 12-111 0 13:30 - 17:30
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Āzenes 12-102 0 13:30 - 17:30
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-139 0 13:30 - 17:30
RMCU0 4. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Doc. J.Kuškins Viskaļu iela 36 (Ezermalas 6K)-217 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Paula Valdena iela 1-212 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-523 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-523 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICK0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-411 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 12:30 - 14:30
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 12:30 - 16:00
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 12:30 - 16:00
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
RICM0 2. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]