ITE307 Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Kods ITE307
Nosaukums Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursa "Uzņēmējdarbības loģistikas pamati" galvenie elementi ir sagāde, ražošana un sadale, t.i., nodrošināt materiālu, pusfabrikātu vai gatavās produkcijas plūsmas vadīšanu sākot no piegādātāja līdz gala patērētājam..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir dot priekšstatu par uzņēmējdarbības loģistikas pamatprincipiem un veidot prasmes patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus loģistikas procesu vadīšanā. Uzdevumi: 1.) iepazīstināt studentus ar pētīšanas objektiem loģistikā; 2.) sniegt teorētiskās zināšanas par loģistikas darbības veidiem, funkcijām un mērķiem, kā arī par loģistikas izmaksu rašanas avotiem; 3.) izprast transportēšanas veidu izvēles pamatprincipus; 4.) veidot prasmes pielietot ABC analīzi uzņēmējdarbībā un pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu par noliktavas izvēli; 5.) izprast servisa līmeņa novērtēšanas kritērijus; 6.) sniegt ārpakalpojumu izmantošanas ekonomisko pamatojumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj definēt uzņēmējdarbības loģistikas mērķus un uzdevumus, prot analizēt loģistikas izmaksas, pārzina transporta veidu izvēles pamatprincipus. - Kontroldarbs par apgūto materiālu. Eksāmena darbs.
Students spēj novērtēt kritisko pārvadājumu apjomu, spēj pielietot ABC analīzi krājumu grupēšanā. - Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbi. Mājas darbi. Kontroldarbs par apgūto materiālu. Eksāmena darbs.
Students izprot preču izvietošanas pamatprincipus noliktavā, spēj novērtēt noliktavu saimniecības risinājumu iespējas. - Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbi. Kontroldarbs par apgūto materiālu. Eksāmena darbs.
Students prot novērtēt servisa līmeni loģistikas centrā, izprot starpniekdarbības nozīmi loģistikā un transportā. - Kontroldarbs par apgūto materiālu. Eksāmena darbs.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, mārketings

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. A.Kotļars Kalnciema 6-501 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-311 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 12+11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
AICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. A.Kotļars Kalnciema 6-501 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AIGS0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. A.Kotļars Kalnciema 6-501 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]