ITE306 Transporta ekonomika un organizācija

Kods ITE306
Nosaukums Transporta ekonomika un organizācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Dmitrijs Solovjovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā paredzēts apgūt visu transporta veidu raksturojumu, īpatnības ekonomikā, organizācijā un plānošanā. Tiek analizēta valsts regulēšanas nozīme dažādos transporta veidos, atšķirīgos pārvadājumu un satiksmes veidos. Tiek izskaidroti izmaksu un tarifu veidošanās principi, salīdzināti pārvadājumu organizēšanas no transporta lietotāja, starpnieka un pārvadātāju viedokļiem. Kursa ietvaros tiek novērtētas transporta sistēmas attīstības iespējas kopumā un atsevišķos reģionos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir dot priekšstatu par transporta nozīmi sabiedrības vispārējā progresā, par transporta problēmām un konkurenci transporta tirgū. Šī kursa ietvaros studenti spēs izprast transporta uzņēmuma ekonomiskās darbības pamatnostādnes un iegūt prasmi patstāvīgi novērtēt un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Studiju kursa uzdevumi: 1) izprast ekonomiskus un sociālus procesus, kas notiek kopējā transporta tirgū; 2) sniegt informāciju par katru transporta veidu, īpašu uzmanību pievēršot izmaksām un tarifu politikai, papildināt teorijas klāstu ar ekonomiskajiem aprēķiniem un statistiskiem datiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, , spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj izvērtēt cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas šādos studiju priekšmetos: mikroekonomika, makroekonomika, uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, matemātika, pārvadājumu organizēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-419 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-419 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RMCU0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-307 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-307 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. J.Kuškins Meža 1/1-316 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. J.Kuškins Meža 1/1-316 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. J.Kuškins Meža 1/1-316 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. J.Kuškins Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
NMCU0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. J.Kuškins Āzenes 12-111 0 09:00 - 13:00
1 Lekc.; Pr.d. J.Kuškins Āzenes 12-111 0 09:00 - 13:00
1 Lekc.; Pr.d. J.Kuškins Āzenes 12-110 0 13:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]