ITE306 Transporta ekonomika un organizācija

Kods ITE306
Nosaukums Transporta ekonomika un organizācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Dmitrijs Solovjovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Visu transporta veidu raksturojums, īpatnības ekonomikā, organizācijā un plānošanā. Privatizācijas līmenis un valsts regulēšanas nozīme dažādos transporta veidos. Starptautiskās vienošanās. Izmaksas un tarifi, pārvadājumu organizēšana no transporta lietotāja, starpnieka un pārvadātāju viedokļiem. Transporta sistēmas attīstības iespējas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: dot priekšstatu par transporta nozīmi sabiedrības vispārējā progresā, par transporta problēmām un konkurenci transporta tirgū. Šī priekšmeta nolūks ir palīdzēt studentiem izprast transporta uzņēmuma ekonomiskās darbības pamatnostādnes un iegūt prasmi patstāvīgi novērtēt un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Mācību priekšmeta uzdevumi: Izprast ekonomiskus un sociālus procesus, kas notiek kopējā transporta tirgū. Sniegt informāciju par katru transporta veidu, īpašu uzmanību pievēršot izmaksām un tarifu politikai, pie tām papildināt teorijas klāstu ar ekonomiskajiem aprēķiniem un statistiskiem datiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, , spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj izvērtēt cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas šādos studiju priekšmetos: mikroekonomika, makroekonomika, uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, matemātika, pārvadājumu organizēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-419 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-419 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RMCU0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-307 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-307 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]