ITE303 Terminālu un noliktavu saimniecības organizēšana

Kods ITE303
Nosaukums Terminālu un noliktavu saimniecības organizēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Ainārs Ābele, Normunds Krūmiņš, Herberts Ozoliņš, Rita Rozentāle
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu par noliktavu un terminālu veidiem, izmaksām, organizāciju, noliktavas un terminālu saimnieciskās darbības organizēšanu, vadīšanu un struktūru, kā arī noliktavu izvietojuma optimizāciju teritorijām, noliktavās un terminālos veicamajām operācijām un to specifiku. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir sasaistīt preču glabāšanas un transportēšanas procesus kopējā piegāžu ķēdes procesā, iemācīt noliktavas tipa, lieluma un iekārtojuma noteikšanas, novērtēšanas un izvēles metodes. Prast analizēt noliktavās un terminālos notiekošos procesus. Izteikt viedokli un vērtējumu pamatojoties uz individuālo vērtējumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzinās noliktavu un terminālu saimniecības uzbūves pamatprincipus. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Students pārzinās ar noliktavu un terminālu saimniecību saistītos datu un informācijas avotus un spēs tajos orientēties. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Spēs veikt noliktavu un terminālu saimnieciskās darbības analīzi pamatojoties uz teorētiskajām un praktiskajām zināšanām. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Izpratīs un spēs pielietot izplatītākās krājumu vadīšanas metodes - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Spēs veikt salīdzinājumu un noformulēt savu viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar noliktavu un terminālu darbības specifiku. - Patstāvīgais darbs ORTUSā
Spēs nokārtot gala pārbaudījumu studiju priekšmetā. - Eksāmens
Priekšzināšanas Uzņēmējdarbības loģistikas pamati; tirgzinības, transports un pārvadājumu organizēšana

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. R.Rozentāle Kalnciema 6-513 1 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. R.Rozentāle Kalnciema 6-513 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. R.Rozentāle Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. R.Rozentāle Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. R.Rozentāle Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. R.Rozentāle Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. R.Rozentāle Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. R.Rozentāle Kalnciema 6-410 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]