ITE013 Specializējošā prakse

Kods ITE013
Nosaukums Specializējošā prakse
Statuss Prakse
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa, Velga Ozoliņa, Valērijs Skribans, Ivars Pucens, Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Kredītpunkti 16.0 (24.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Prakses laikā studējošais iegūst praktiskās iemaņas, prasmi atklāt un analizēt aktuālas problēmas, veic informācijas vākšanu un izpēti, pamatojoties uz kuru tiek formulēti spriedumi izvēlētās jomas efektivitātes paaugstināšanai, kas tiek atspoguļoti prakses atskaitē. Specializējošās prakses laikā studentam ir jāizpēta galvenie nozares un uzņēmuma darbības pamatprincipi, uzņēmuma darba ikdiena un specifika, nozares darbu reglamentējošo likumdošanu un citiem normatīvajiem aktiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Prakses mērķis ir prakses laikā sistematizēt, nostiprināt un paplašināt studējošā teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas un prasmes izvēlētās specializācijas jomā. Prakses uzdevums ir attīstīt studenta spējas patstāvīgi strādāt uzņēmējdarbības vai profesionālajā vidē, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus problēmu risināšanai. Studiju prakses uzdevums ir arī attīstīt un nostiprināt studējošā komunikācijas spējas, t.sk. spējas publiski aizstāvēt savu viedokli, un iegūt patstāvīgā darba iemaņas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj apliecināt bakalaura profesionālo studiju programmas studiju gaitā apgūto zināšanu un prasmju izmantošanas mērķtiecīgumu teorētisko problēmu definēšanā un risināšanā praktiskā uzdevuma kontekstā. - Prakses atskaitē pamatoti prezentēti prakses laikā sasniedzamie mērķi un to rezultāti.
Prot atlasīt nepieciešamo informāciju un izejmateriālus, kā arī mērķtiecīgi tos izmantot radošajā darbā. - Prakses atskaitē argumentēta nepieciešamo informācijas avotu un datu izvēle un prezentēts avotu saraksts.
Spēj uztvert, izprast un izstrādāt prakses atskaiti specializācijas jomā. - Prakses atskaitē demonstrēta spēja novērtēt un aizstāvēt ar darba ikdienu saistītus procesus un to attīstības tendences. Saņemts prakses vadītāja un koordinatora sekmīgs vērtējums.
Prot korekti izklāstīt un aizstāvēt prakses atskaites teorētiskos un praktiskos aspektus. - Prakses atskaites aizstāvēšanas laikā demonstrēta spēja publiski prezentēt un argumentēt izstrādātā darba rezultātus.
Prot sniegt pamatotas atbildes par nozares un jomas darbību un studējošajam individuāli uzdoto uzdevumu. - Prakses atskaites aizstāvēšanas komisijas sekmīgs lēmums/vērtējums par atbilstību prakses mērķim un uzdevumiem nolikumā minētajām prasībām.
Priekšzināšanas Apgūti visi bakalaura profesionālo studiju programmā paredzētie studiju priekšmeti līdz prakses perioda sākumam

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
640.00 656.00 528.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]