IĀS437 Starptautiskās tirgzinības

Kods IĀS437
Nosaukums Starptautiskās tirgzinības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Dmitrijs Solovjovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu par starptautiskajā mārketingā izmantojamām mārketinga metodēm un rīkiem, to praktisko pielietojumu, analīzi un rezultātu novērtējumu. Tiek aplūkota mārketinga teoriju attīstība to loma mūsdienu mārketingā un iezīmēta nākotnes komunikāciju virzība starptautiskajā mārketingā. Tiek apskatīti dažādi produktu un pakalpojumu realizācijas tirgi un to antropoloģiskās atšķirības, kā arī pielietojamie komunikāciju veidi un metodes. Tiek sniegts ieskats zīmola veidošanas un vadības pamatos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis- sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas mārketinga vadībā. Caur praktiskiem komandas un individuālajiem darbiem, attīstīt studentu spēju veikt tirgus analīzi, izvēlēties piemērotus mārketinga rīkus, komunikāciju izteiksmes veidus tirgus iekarošanai. Studiju rezultāti: 1) Pārzinās dažādas mārketingu teorijas, tajās izteiktos apgalvojumus un spēs novērtēt to praktisko pielietojumu. 2) Spēs atrast un analizēt nepieciešamos mārketinga datus lēmuma pieņemšanai. 3) Pārzinās produktu virzīšanas metodes un izmantojamos rīkus. 4) Būs zināšanas produktu un pakalpojumu attīstībā. 5) Spēs novērtēt mārketinga komunikāciju efektivitāti.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzinās dažādas mārketingu teorijas, tajās izteiktos apgalvojumus vai pieņēmumus un spēs novērtēt to praktisko pielietojumu starptautiskajā marketingā. - Kontroldarbs nodarbībā par nejauši izvilktu starptautiskā mārketinga teoriju. Teorijas apraksts un praktiskā pielietojuma pamatojums.
Students spēs atrast nepieciešamos mārketinga datus lēmuma pieņemšanai, veikt to analīzi un izteikt pamatotus spriedumus. - Komandas patstāvīgais darbs datu informācijas avotu atrašanā, atlasē, sistematizēšanā un vērtējumu izteikšanā. Darba prezentācija auditorijai.
Students pārzinās dažādus produktu un pakalpojumu virzīšanas metodes un izmantojamos mārketinga rīkus. - Kontroldarbs ORTUS'ā, kuros nepieciešams augšupielādēt failu- mājas praktiskais pētnieciskais darbs par konkrētu valsti un produktu. Jāveic Globālu un Lokālu zīmolu komunikāciju analīze, jāizdara vērtējums.
Studentam būs nepieciešamās zināšanas dažādu produktu un pakalpojumu attīstībā un to ciklu vadībā. - Mājas praktiskais darbs- prezentācijas sagatavošana iedomāta uzņēmuma vadībai pamatojot produkta tālākas attīstības scenārijus un pārdošanas veicināšanas metodes.
Students spēs novērtēt dažādu mārketinga komunikāciju efektivitāti, to iespaidu uz pārdošanas un uzņēmuma finanšu rezultātiem kopumā. - Kontroldarbs nodarbība ar dažādiem mārketinga kampaņu izdevumiem, pārdošanas rezultātiem un šo datu savstarpējo saistību analīzi.
Students spēs pārzināt visus studiju elementus un spēs tos savstarpēji apvienot. - Studiju priekšmeta noslēguma eksāmens.
Priekšzināšanas Ekonomikas pamati, mārketinga pamati, psiholoģijas un socioloģijas pamati, mikroekonomika, makroekonomika, ekonomiskā ģeogrāfija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIKU0 1. kurss, 4+1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-410 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-410 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-410 0 12:40 - 15:30
RIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-311 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-311 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-311 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. D.Solovjovs Kalnciema 6-311 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]