IĀS435 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Kods IĀS435
Nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Olga Bogdanova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšana ir studiju priekšmets, kas dod priekšstatu par uzņēmuma starptautiskās darbības organizēšanu un vadīšanu kā sistēmu un kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast procesa norisi, un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus šajā procesā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir izprast starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšanas būtību un iemācīties pārvaldīt ar starptautiskā uzņēmuma vadīšanu saistītos procesus. Uzdevumi: 1) izprast uzņēmuma starptautiskās organizēšanas un vadīšanas principus, prast izmantot teoriju, modeļus, metodiku situācijas novērtēšanā starptautiskajā ekonomiskajā darbībā; 2) pielietot iegūtās zināšanas un prasmes patstāvīgu lēmumu pieņemšanā uzņēmuma starptautiskās darbības organizēšanā un vadīšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties ar starptautiskās uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu saistītajā informācijā, izvērtēt praktiskās dzīves situācijas, veikt analīzi un rast risinājumus. - Diskusijas lekciju laikā, situāciju analīzes par starptautiskiem uzņēmumiem un to pieredzi pārrobežu darbībā, kā arī mājasdarbi par attiecīgām tēmām.
Spēj parādīt izpratni un lietot pieejamo informāciju par starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšanu. - Eksāmens.
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem, dzīves situāciju praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot - Situāciju analīze. Eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas studijās ekonomikā, tirgzinībās, statistikā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]