IĀS431 Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Kods IĀS431
Nosaukums Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Ģirts Freibergs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studējošais iegūst padziļinātu izpratni par par starptautiskās tirdzniecības relatīvo priekšrocību teoriju, kā arī ieskatu starptautiski salīdzināmā valstu konkurētspējas, uzņēmējdarbības vides, uzņēmumu pārvaldības un zīmolu spēka izvērtējumā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir radīt studējošo izpratni par starptautisko tirdzniecību un uzņēmējdarbību raksturojošiem, ietekmējošiem, teorētiskajiem un praktiskajiem faktoriem. Uzdevums ir dot iespēju studentiem apgūt: 1.) spēju atrast, uztvert un kritiski analizēt starptautisko uzņēmējdarbību raksturojošu informāciju; 2.) formulēt savu viedokli par starptautiskajā uzņēmējdarbībā būtiskiem faktoriem un paust to gan rakstiski, gan publiskas runas veidā; 3.) studēt un sasniegt rezultātu individuāli un komandā; 4.) spēju izprast cēloņsakarības uzņēmējdarbības vidē un valsts ietekmē uz to.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students izprot relatīvo priekšrocību teoriju, valstu konkurētspējas, labklājības līmeņa un uzņēmējdarbības vides salīdzināšanas kritērijus. - Kontroldarbs. Eksāmens.
Students izprot zīmola spēka un vērtības noteikšanas kritērijus. - Patstāvīgais darbs apkopojot datus. Komandas darbs, sagatavojot un sniedzot prezentāciju. Kontroldarbs. Eksāmens.
Students izprot ārējo tirgu apgūšanas metodes. - Patstāvīgais darbs apkopojot datus, secinājumu prezentācija, kontroldarbs. Eksāmens.
Students izprot uzņēmumu pārvaldības pamatprincipus, biznesa modeļu inovāciju, jaunākās Nobela balvu saņēmušās ekonomikas teorijas un cenu noteikšanas stratēģiju. - Kontroldarbs. Eksāmens.
Students izprot PPP metodes pielietošanu publiskajos iepirkumos. - Patstāvīgais darbs apkopojot datus. Komandas darbs, sagatavojot rakstisku ziņojumu. Kontroldarbs. Eksāmens.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas Makroekonomikā, Statistikā, Starptautiskajā ekonomikā, Starptautiskajā tirdzniecībā, Uzņēmējdarbības vadīšanā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. R.Počs Kalnciema 6-401 2 09.00 - 13.00 *
1 Lekc. R.Počs Kalnciema 6-513 2 12.30 - 14.05 *
1 Lekc. R.Počs Kalnciema 6-401 3 09.00 - 13.00 *
1 Lekc. R.Počs Kalnciema 6-401 4 09.00 - 13.00 *
1 Lekc. R.Počs Kalnciema 6-513 4 14.30 - 16.05 *
1 Lekc. R.Počs Kalnciema 6-513 4 16.30 - 18.05 *
1 Lekc. R.Počs Kalnciema 6-401 5 09.00 - 13.00 *
2019/2020 gada rudens semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. D.Bērtulis Kalnciema 6-301 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]