IĀS424 Transporta procesu modelēšana

Kods IĀS424
Nosaukums Transporta procesu modelēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Velga Ozoliņa, Valērijs Skribans
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmetā tiek aplūkoti dažādi lineārās un nelineārās programmēšanas uzdevumi, kas saistīti ar transporta procesiem, tai skaitā klasiskais un atvērtais transporta uzdevuma modelis, uzdevumi ar komunikāciju ierobežojumiem, transporta procesi ar noliktavu izmantošanu. Studiju kursā aplūkota arī laika rindu un ekonometrijas metožu izmantošana transporta procesu modelēšanā, kā arī imitējošās modelēšanas, rindu teorijas un sistēmdinamikas modeļi. Iekļauts arī transporta modeļu programmnodrošinājuma raksturojums un uzdevumu risināšana ar datoru..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Veidot izpratni par transporta problēmu analīzi un risināšanu, izmantojot transporta procesu modeļus. Veidot prasmi izstrādāt konkrētai situācijai atbilstošu modeli un iegūt atrisinājumu, izmantojot atbilstošus algoritmus un datorprogrammas, kā arī spēju izprast iegūtos rezultātus un izmantot tos vadības lēmumu pieņemšanā un procesu organizēšanā loģistikā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students izprot modelēšanas lomu transporta procesu analīzē un uzlabošanā. Students nosauc nozīmīgākās ar transporta procesiem saistītās problēmas un apraksta to pētīšanas un risināšanas veidus. - Intervija.
Students spēj izveidot modeli atbilstoši dotajam situācijas raksturojumam. Students izveido konkrētai metodei atbilstošu modeli, izmantojot doto informāciju un datus. - Praktiskie darbi. Kontroldarbi.
Students spēj izmantot modeli un atbilstošo datorprogrammu, lai iegūtu atrisinājumu. Students iegūst atrisinājumu, izmantojot konkrētai metodei raksturīgo algoritmu un programmatūru. - Praktiskie darbi. Kontroldarbi.
Students spēj analizēt iegūtos rezultātus. Students spēj izskaidrot iegūto rezultātu nozīmi. - Praktiskie darbi. Kontroldarbi.
Priekšzināšanas Matemātika, datormācība, ekonomika, zināšanas kvantitatīvajās metodēs ekonomikā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. V.Skribans Kalnciema 6-411 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. V.Skribans Kalnciema 6-401 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]