IĀS411 Starptautiskais marketings

Kods IĀS411
Nosaukums Starptautiskais marketings
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Normunds Rudzītis, Renāte Cāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu par starptautiskajā mārketingā izmantojamām mārketinga metodēm un rīkiem, to praktisko pielietojumu, analīzi un rezultātu novērtējumu. Tiek aplūkota mārketinga teoriju attīstība to loma mūsdienu mārketingā un iezīmēta nākotnes komunikāciju virzība starptautiskajā mārketingā. Tiek apskatīti dažādi produktu un pakalpojumu realizācijas tirgi un to antropoloģiskās atšķirības, kā arī pielietojamie komunikāciju veidi un metodes. Tiek sniegts ieskats zīmola veidošanas un vadības pamatos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis- sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas mārketinga vadībā. Caur praktiskiem komandas un individuālajiem darbiem, attīstīt studentu spēju veikt tirgus analīzi, izvēlēties piemērotus mārketinga rīkus, komunikāciju izteiksmes veidus tirgus iekarošanai. Studiju rezultāti:1) Students pārzinās dažādas mārketingu teorijas, tajās izteiktos apgalvojumus un spēs novērtēt to praktisko pielietojumu. 2) Spēs atrast un analizēt nepieciešamos mārketinga datus lēmuma pieņemšanai. 3) Pārzinās produktu virzīšanas metodes un izmantojamos rīkus. 4) Būs zināšanas produktu un pakalpojumu attīstībā. 5) Spēs novērtēt mārketinga komunikāciju efektivitāti.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzinās dažādas mārketingu teorijas, tajās izteiktos apgalvojumus vai pieņēmumus un spēs novērtēt to praktisko pielietojumu starptautiskajā marketingā. - Kontroldarbs nodarbībā par nejauši izvilktu starptautiskā mārketinga teoriju. Teorijas apraksts un praktiskā pielietojuma pamatojums.
Students spēs atrast nepieciešamos mārketinga datus lēmuma pieņemšanai, veikt to analīzi un izteikt pamatotus spriedumus. - Komandas patstāvīgais darbs datu informācijas avotu atrašanā, atlasē, sistematizēšanā un vērtējumu izteikšanā. Darba prezentācija auditorijai.
Students pārzinās dažādus produktu un pakalpojumu virzīšanas metodes un izmantojamos mārketinga rīkus. - Kontroldarbs ORTUS'ā, kuros nepieciešams augšupielādēt failu- mājas praktiskais pētnieciskais darbs par konkrētu valsti un produktu. Jāveic Globālu un Lokālu zīmolu komunikāciju analīze, jāizdara vērtējums.
Studentam būs nepieciešamās zināšanas dažādu produktu un pakalpojumu attīstībā un to ciklu vadībā. - Mājas praktiskais darbs- prezentācijas sagatavošana iedomāta uzņēmuma vadībai pamatojot produkta tālākas attīstības scenārijus un pārdošanas veicināšanas metodes.
Students spēs novērtēt dažādu mārketinga komunikāciju efektivitāti, to iespaidu uz pārdošanas un uzņēmuma finanšu rezultātiem kopumā. - Kontroldarbs nodarbība ar dažādiem mārketinga kampaņu izdevumiem, pārdošanas rezultātiem un šo datu savstarpējo saistību analīzi.
Students spēs pārzināt visus studiju elementus un spēs tos savstarpēji apvienot. - Studiju priekšmeta noslēguma eksāmens.
Priekšzināšanas Ekonomikas pamati, Makroekonomikas pamati, Psiholoģijas pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. R.Cāne Kalnciema 6-508 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. R.Cāne Kalnciema 6-508 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. R.Cāne Kalnciema 6-508 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. R.Cāne Kalnciema 6-508 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc. R.Cāne Kalnciema 6-410 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. R.Cāne Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. R.Cāne Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. R.Cāne Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]