IĀS308 Starptautiskā tirdzniecība

Kods IĀS308
Nosaukums Starptautiskā tirdzniecība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Normunds Rudzītis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu un pamatojumu starptautiskās tirdzniecības nepieciešamībā mūsdienu tirgus globalizācijas apstākļos. Tiek aplūkota tirdzniecības teoriju attīstība un to aktualitāte mūsdienās dažādu valstu starptautiskās tirdzniecības politikās. Tiek apskatīta globalizācijas, kā arī pasaules vadošo organizāciju un valstu apvienību īstenoto politiku ietekme tirdzniecības veicināšanā vai arī tirgus protekcionismā starp dažādām valstīm. Tiek sniegts ieskats mūsdienu aktualitātēs starptautiskās tirdzniecības finansēšanas un nodrošināšanas jomā, īpašu uzmanību pievēršot e-komercijas lomai globālajā tirgū. Priekšmeta noslēgumā tiek analizēta Latvijas valsts tirdzniecības politika ar nozīmīgākajiem sadarbības partnervalstīm, analizētas attīstības tendences, kā arī izteiktas attīstības prognozes nozaru un partnervalstu aspektos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis- sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. Caur praktiskiem darbiem attīstīt studentu spēju veikt starptautiskās tirdzniecības attīstības analīzi, piemērojot ekonomisko pamatojumu, kas balstīts uz reģionālo un globālo tirgus attīstības perspektīvām. Studiju rezultāti: 1) Students pārzinās dažādas tirdzniecības teorijas, tajās izteiktos apgalvojumus un spēs novērtēt to praktisko pielietojumu mūsdienās. 2) Pārzinās dažādu starptautisko organizāciju lomu tirgus liberalizācijas jomā. 3) Spēs orientēties starptautiskās tirdzniecības aktualitātēs. 4) Spēs analizēt Latvijas tautsaimniecības pamatdatus un izteikt pieņēmumus par to attīstības tendencēm.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzinās dažādas starptautiskās tirdzniecības teorijas, tajās izteiktos apgalvojumus un pieņēmumus un spēs novērtēt to lomu tirdzniecībā mūsdienās. - Kontroldarbs par kādu no starptautiskās tirdzniecības teorijām. Teorijas apraksts un praktiskā pielietojuma pamatojums.
Pārzinās dažādu starptautisko organizāciju lomu tirgus liberalizācijas jomā. - Komandas patstāvīgais darbs organizāciju nozīmīguma noteikšanā. Darba prezentācija auditorijai.
Spēs orientēties Starptautiskās tirdzniecības aktualitātēs un to nozīmīgumu dažādu valstu ekonomiskās attīstības veicināšanā. - Kontroldarbi ORTUS'ā, kuros nepieciešams augšupielādēt failu - mājas praktiski pētnieciskais darbs par konkrētu valsti.
Spēs analizēt Latvijas tautsaimniecības pamatdatus un izteikt pieņēmumus tās attīstības tendencēm, izdalot Latvijas konkurētspējas nozares starptautiskās tirdzniecības aspektā. - Lekciju laikā veikta datu analīze un to interpretācija. Secinājumu un viedokļu izteikšana par tautsaimniecības attīstību.
Students spēs saskatīt starptautiskās tirdzniecības nozīmīgumu valstu ekonomiskajā attīstībā. - Studiju priekšmeta noslēguma eksāmens.
Priekšzināšanas Ekonomikas pamati, Makroekonomikas pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]