IĀS307 Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

Kods IĀS307
Nosaukums Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Juris Paiders
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pasaules fiziskās un galvenokārt politiskās ģeogrāfijas pamati. Jēdziens par resursu sadalījumu dažādās zemeslodes vietās. Dažādu pasaules valstu tautsaimniecības attīstības faktori. Pasaules saimniecība, globālā darba dalīšana (valstu specializēšanās) un globalizācija kā jēdziens, tās ietekmes izvērtējums. Visu pasaules reģionu un valstu ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija ir studiju priekšmets, kas dod priekšstatu par ekonomiskās ģeogrāfijas būtību un kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast pasaules saimniecības attīstības tendences un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students izprot ekonomiskās ģeogrāfijas būtību. Students pārzina pasaules valstis un reģionus. - Sistemātiski pārbaudes darbi nodarbību laikā, kas ietver atbilstošus jautājumus.
Students prot izmantot ekonomisko teoriju un modeļus ekonomisko seku novērtēšanā; sniegt ekonomisko informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību situācijas novērtēšanā un lēmumu pieņemšanā. - Sistemātiski pārbaudes darbi nodarbību laikā, kas ietver atbilstošus jautājumus. Dažādu statistikas datu analīze, t.sk. dažādu valstu nominālā IKP pieauguma salīdzinājums, IKP uz iedzīvotāju salīdzināšana, migrācijas saldo aprēķināšana.
Students spēj pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar ekonomiskās ģeogrāfijas problēmām saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā. - Studentu grupu darbs par konkrētas valsts analīzi, prezentācija pārējo studentu auditorijai.
Students spēj pielietot zināšanas pasaules valstu un reģionu transporta sistēmu analīzei un novērtējumam. - Patstāvīgais darbs par valstu transporta sistēmu analīzes un salīdzināšanas.
Students spēj formulēt savu attieksmi par neviennozīmīgi vērtējamiem notikumiem, faktiem. - Atklātas diskusijas nodarbību laikā, kuru laikā tiek vērtēta katra studenta aktivitāte un spēja formulēt un argumentēti aizstāvēt savu viedokli.
Students spēj orientēties studiju priekšmetā aptvertajās tēmās, koncentrēti atbildot uz jautājumiem. - Gala pārbaudījums obligāta eksāmena formā, rakstiskā veidā. Eksāmenā tiek iekļauti jautājumi par visu studiju priekšmetā aptverto.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mācību gadā, t.i. mikroekonomikā, uzņēmējdarbības ekonomikā, tirgzinībās.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]