IĀS306 Pasaules ekonomikas attīstība

Kods IĀS306
Nosaukums Pasaules ekonomikas attīstība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa, Ilze Judrupa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu pasaules ekonomikas attīstībā, nozīmīgāko raksturojošo rādītāju līmeņos un to izmaiņās, pasaules valstu iedalījumā pēc dažādām pazīmēm, valstu resursu nodrošinājumā un attīstības perspektīvās. ASV, Ķīnas, Indijas, Krievijas, Brazīlijas ekonomikas tiek apskatītas detalizētāk priekšmeta ietvaros..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir zināt pasaules ekonomikas un tās attīstības raksturojošos rādītājus, to dinamiku un esošās tendences, prast atrast informāciju par un analizēt globālos procesus un izteikt viedokli un vērtējumu, pamatojoties uz dažādiem avotiem, individuālo pieredzi, zināšanām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students zinās pasaules ekonomiku pamata raksturojošos rādītājus, aktuālās tendences. - Praktiskie darbi. Situācijas analīze.
Students spēs atrast datu avotus un novērtēt dažādu valstu rādītāju līmeņus un noteikt iemeslus, pamatojoties uz zināšanām un prasmes. - Praktiskie darbi. Situācijas analīze.
Students spēs salīdzināt situāciju dažādās Eiropas Savienības valstīs un pasaules valstīs, novērtēt Latvijas situāciju, formulēt vērtējumu par iemesliem, pamatojoties uz ekonomiskajiem rādītājiem. - Praktiskie darbi. Situācijas analīze.
Priekšzināšanas Ekonomikas teorijas pamatzināšanas, statistikas pamatzināšanas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 4+1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 2 18.15 - 19.50 * * * * * * *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 2 20.15 - 21.50 * * * * * * *
AIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 2 18.15 - 19.50 * * * * * * *
1 Lekc. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 2 20.15 - 21.50 * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]